Публикации

11.10.2015 г.

Методика за последваща оценка на въздействието (без официално приемане)

Оценка на въздействието

* Методиката е без официално приемане. Тя неофициален методологически документ до месец декември 2020 г.
Методиката е изработена през 2014 г. в контекста на усилията за установяване на устойчива система на оценка на въздействието в България. Документът е разработен по инициатива на  Института по публична администрация.
 
Методиката е разработена преди установяването на нормативната рамка, установена в Закона за нормативните актове (обн. ДВ, бр. 34 от 2016 г., в сила от 04.11.2016 г.) и Наредбата за обхвата и методологията за извършване на оценка на въздействието (приета с ПМС № 301 от 14.11.2016 г., в сила от 18.11.2016 г.)
------------------------------------------------------------
Официално ръководство:
 
------------------------------------------------------------