Публикации

7.10.2019 г.

Наръчник за привличане на гражданска ангажираност (crowdsourcing) и на гражданска ИТ подкрепа (civic hacking)

Обществени консултации

 
Наръчникът съдържа информация и препоръки за прилагането на тези два иновативни инструмента:
 
→ в какви случаи могат да се използват;
→ в какви случаи биха били най-ефективни;
→ в кои сфери публичните институции могат да търсят необходимия ресурс за набавяне на информация, организиране на инициативи или достъп до ИТ експертиза.
 
В него са включени референции към конкретни примери за прилагане на двата инструмента, както и информация за ресурсни източници.
 
Представения наръчник е разработен в рамките на проект „Администрацията и гражданското общество – партньорство в управлението“, реализиран с безвъзмездната финансова помощ на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, BG05SFOP001-2.001-0002