Публикации

8.8.2023 г.

Списък на физическите и юридическите лица, на които е възложено от държавата или общините да изработят проекти на нормативни актове, оценки на въздействието, както и размера на възнаграждението им.

Оценка на въздействието

Списъкът се изготвя в изпълнение на § 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за нормативните актове.

----

Списъкът е обновен през август 2023 г.