28.3.2019 г.

Законодателна и оперативна програма на Министерския съвет за периода 1 януари - 30 юни 2019 г.

Оценка на въздействието

Законодателната и оперативната програма на Министерския съвет се изготвят за период от шест месеца на основание чл. 21, ал. 1 от Закона за нормативните актове. Те предоставят информация за основните положения на предлаганата уредба и последиците от прилагането й, цели, основания, мотиви за приемане на актовете и сроковете за тяхната подготовка, съгласуване и приемане.
 
Двете програми дават възможност и за повишаване на прозрачността на процеса по приемане на нормативните актове и създават възможност за по-широко гражданско участие в обществените консултации по проектите на нормативните актове, включени в тях.
 
Законодателната програма на Министерския съвет за периода 1 януари - 30 юни 2019 г. е приета с Решение № 88 на Министерския съвет от 20 февруари 2019 г. Програмата съдържа 30 проекти на закони като за 6 от тях се предвижда да бъде извършена цялостна предварителна оценка на въздействието. Проектите на закони от законодателната програма са придружени от извършени частични предварителни оценки на въздействието.
 
Частични ОВ не са извършени на следните проекти на закони, тъй като за тях е предвидено извършването на цялостна предварителна оценка на въздействието:
№ 3 - Проект на Закон за признаване, изпълнение и изпращане на съдебни актове за налагане на наказание лишаване от свобода или мерки, включващи лишаване от свобода;
№ 8 - Проект на Закон за собствеността, поземлените отношения и опазването на земеделските земи;
№ 25 - Проект на Закон за дружествата със специална инвестиционна цел и дружествата, секюритизиращи вземания;
№ 26 - Проект на Закон за Националния архивен фонд;
№ 27 - Проект на Закон за физическите лица и мерките за подкрепа;
№ 28 - Проект на Закон за отклоняване от наказателно производство и налагане на възпитателни мерки на непълнолетни лица.
 
Оперативната програма на Министерския съвет за периода 1 януари - 30 юни 2019 г. е приета с Решение № 87 на Министерския съвет от 20 февруари 2019 г. В нея са включени 39 проекта на подзаконови нормативни акта, за които са извършени частични предварителни оценки на въздействието в съответствие с изискванията на Закона за нормативните актове и Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация.
 
В изпълнение на чл. 21, ал. 4 от Закона за нормативните актове, чл. 30, ал. 6 и чл. 30а, ал. 5 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, програмите се публикуват на Портала за обществени консултации www.strategy.bg заедно с извършените частични предварителни оценки на въздействието.
 
# Законодателните програми на Министерския съвет в периода след 2010 г. и до промените в Закона за нормативните актове, които регламентират действащия ред за тяхното изготвяне, могат да бъдат намерени тук.
 
# Законодателните и оперативните програми на Министерския съвет за периода 2017 - 2018 може да намерите: