8.10.2018 г.

Законодателна и оперативна програма на Министерския съвет за периода 1 юли - 31 декември 2018 г.

Оценка на въздействието

Законодателната и оперативната програма на Министерския съвет се изготвят за период от шест месеца на основание чл. 21, ал. 1 от Закона за нормативните актове. Те предоставят информация за основните положения на предлаганата уредба и последиците от прилагането й, цели, основания, мотиви за приемане на актовете и сроковете за тяхната подготовка, съгласуване и приемане.
 
Двете програми дават възможност и за повишаване на прозрачността на процеса по приемане на нормативните актове и създават възможност за по-широко гражданско участие в обществените консултации по проектите на нормативните актове, включени в тях.
 
Законодателната програма на Министерския съвет за периода 1 юли - 31 декември 2018 г. е приета с Решение № 555 на Министерския съвет от 7 август 2018 г. Програмата съдържа 26 проекти на закони като за 3 от тях се предвижда да бъде извършена цялостна предварителна оценка на въздействието. Проектите на закони от законодателната програма са придружени от извършени частични предварителни оценки на въздействието.
 
Частични ОВ не са извършени на следните проекти на закони, тъй като за тях е предвидено извършването на цялостна предварителна оценка на въздействието:
№ 10 - Проект на Закон за признаване, изпълнение и изпращане на съдебни актове за налагане на наказание лишаване от свобода или мерки, включващи лишаване от свобода;
№ 14 - Проект на нормативен акт, уреждащ нормативната регулация на обществените отношения в земеползването –
относно собствеността, ползването и управлението на земеделските земи в Република България;
№ 22 - Проект на Закон запреброяване на земеделските стопанства в Република България през 2020 г.
 
Частични ОВ не са извършени на следните проекти на закони, тъй като те попадат в хипотезата на § 1а от допълнителните разпоредби на Закона за нормативните актове и за тях не се извършва оценка на въздействието:
№ 15 - Проект на Закон за ратифициране на Протокола за присъединяване към Споразумението за търговия между
Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Колумбия и Перу, от друга страна, с оглед на присъединяването на Еквадор;
№ 16 - Проект на Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2019 г.
 
Оперативната програма на Министерския съвет за периода 1 юли - 31 декември 2018 г. е приета с Решение № 556 на Министерския съвет от 7 август 2018 г. В нея са включени 32 проекта на подзаконови нормативни акта, за които са извършени частични предварителни оценки на въздействието в съответствие с изискванията на Закона за нормативните актове и Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация.
 
В изпълнение на чл. 21, ал. 4 от Закона за нормативните актове, чл. 30, ал. 6 и чл. 30а, ал. 5 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, програмите се публикуват на Портала за обществени консултации www.strategy.bg заедно с извършените частични предварителни оценки на въздействието.
 
# Законодателните програми на Министерския съвет в периода след 2010 г. и до промените в Закона за нормативните актове, които регламентират действащия ред за тяхното изготвяне, могат да бъдат намерени тук.
 
# Законодателните и оперативните програми на Министерския съвет за периода 2017 - 2018 може да намерите: