2.2.2018 г.

Информация за проект:"Подобряване на процесите, свързани с предоставянето, достъпа и повторното използване на информацията от обществения сектор"

Добро управление

В края на 2016 г. администрацията на Министерския  съвет стартира изпълнението на проект: „Подобряване на процесите, свързани с предоставянето, достъпа и повторното използване на информацията от обществения сектор“. Проектът се финансира по оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, в рамките на процедура - Стратегически проекти в изпълнение на Стратегията за развитие на държавната администрация 2014-2020 г., ПОС, ПИК и НАТУРА 2000.

Проектът е с времетраене от 25 месеца и е на обща стойност от  849 895 лв.

Проектът е насочен към цялостното подобряване на процесите, свързани с поддържането и публикуването на публичната информация в отворен формат за повторна употреба, както и към създаване на нов механизъм за заявяване и получаване на достъп до обществена информация по електронен път и публикуването й в интернет.

Специфичните цели на проекта са:

  • подобряване на процесите по предоставяне на публичната информация чрез създаване на нови централизирани инструменти за публикуване в отворен, машинночетим формат, позволяващ повторна употреба;
  • подобряване на процесите свързани с осигуряване на достъп до обществена информация, и повишаване на прозрачността и отчетността чрез публикуването й в интернет и подобряване на достъпа до обществена информация чрез публична информационна система.

Партньор на проекта е Институтът за публична администрация, чиято роля е да разработи програма за обучения за инициативата за отворени данни, както и да организира и проведе   обучения на лицата, които създават и поддържат публична информация в обществения сектор и/или я използват за повторна употреба в отворен формат.

В хода на проекта ще бъдат проучени потребностите на гражданите и бизнеса относно публичната информацията в отворен формат и в зависимост от резултатите на проучването ще бъдат определени приоритетните набори от данни, които ще бъдат публикувани в отворен формат.

В резултат на проекта ще бъдат изградени Портал за отворени данни и Платформа за достъп до обществена информация.  Проектът ще отговори на нуждата на ползвателите на публична информация както от подобряване на процесите по поддържането на информацията в отворен, машинночетим формат, така и от създаването на нови механизми за достъп до обществена информация.