Публикации

3.11.2017 г.

Годишен доклад за извършването на оценка на въздействието за 2016 г.

Оценка на въздействието

Докладът е изготвен на основание чл. 77б, ал. 1, т. 13 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация.

Неговата цел е да покаже състоянието на процеса по извършване на оценка на въздействието в изпълнителната власт като идентифицира проблемите и предизвикателствата пред утвърждаването на оценката на въздействието като устойчива практика в нормотворческия процес на изпълнителната власт.

Докладът е одобрен от Съвета за административната реформа на заседание, проведено на 25 октомври 2017 г.

Годишни доклади:

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.