Публикации

15.8.2017 г.

Дискусионен материал - позиция за развитието на Вътрешния контрол в публичния сектор на Република България

Административна реформа

Представяме на Вашето внимание Дискусионен материал, който представлява позицията на дирекция „Методология на контрола и вътрешен одит“ на Министерството на финансите по отношение развитието и модернизацията на финансовото управление и контрол в публичния сектор.

Настоящият материал представя визията за развитие на вътрешния контрол в публичния сектор в Република България, съобразно правомощията и компетентностите на министъра на финансите, определени със Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор. Следвайки анализа на резултатите от натрупаната вече над 10 годишна практика и промените в нормативните и подзаконовите актове на национално и европейско ниво, естественият ход на процеса води към надграждане и усъвършенстване на поставеният модел за вътрешен контрол. Ефективният вътрешен контрол поставя изисквания вече не само към финансовото управление, а и към нефинансовото управление. В тази връзка поставяме на дискусия възможността да се структурира и нефинансовото управление, като част от доброто общо управление на публичните средства с фокус върху резултатите.

В тази връзка разчитаме да изразите Вашата активна и конструктивна позиция и да представите конкретни предложения за актуализиране и доразвиване на методологията в областта на финансовото управление и контрол, които да намерят отражение и в бъдещата Стратегия за развитието на вътрешния контрол в публичния сектор 2017 - 2020.