Публикации

19.1.2017 г.

Годишен доклад за състоянието на системите за финансово управление и контрол в организациите от публичния сектор за 2016 г.

Административна реформа

 

1.  Въпросник за състоянието на системите за финансово управление и контрол за 2016 г.

2. Образец на доклад за състоянието на системите за финансово управление и контрол, съгласно чл. 5 от Наредбата за формата, съдържанието, реда и сроковете за представяне на информация по чл.8, ал.1 от Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор.