Публикации

16.6.2009 г.

Концепция за подобряване на административното обслужване в контекста на принципа “едно гише”

Административно обслужване

Общата цел е облекчаване и подобряване на административното обслужване на гражданите и бизнеса чрез прилагане на организационния принцип “едно гише”, отчитайки и другите мерки за подобряване на административното обслужване, а именно:

- уеднаквяване на понятията и концепциите за подобряване на административното обслужване, както и адекватно отразяване в действащото законодателство;

- интегриране на информация, процеси и услуги;

- опростяване на бизнес средата;

- изграждане на електронно правителство.

В този смисъл концепцията има следните насоки:

- Основни понятия и разграничения;

- Състояние на административното обслужване;

- Визия за постигане на добро административно обслужване;

- Стратегически принципи за подобряване на административното обслужване;

- Въвеждане на организационния принцип за обслужване на “едно гише” като средство за реализация на стратегическите принципи за подобряване на административното обслужване;

- Обвързване на концепцията с други правителствени мерки, имащи за цел подобряване на административното обслужване (координиране на действията по облекчаване регулаторните режими; служебно съгласуване на преписки; електронно правителство).

Концепцията и базисният модел са приети с Решение № 878 на Министерския съвет от 2002 г.

Концепцията е отменена с Решение № 140 на Министерския съвет от 17 март 2014 г. за приемане Стратегия за развитие на държавната администрация, 2014 – 2020 г.