Публикации

16.7.2015 г.

Отворени данни (Open Data)

Отворени данни

     Инициативата за въвеждане на отворени данни има за цел институциите да предоставят публична информация в отворен машинночетим формат, позволяващ нейната повторна употреба (CSV, RDF, XML, JSON и др.), заедно със съответните метаданни. Данните се публикуват без ограничения, които биха възпрепятствали повторното използване на информацията.

     Въвеждането на инициативата е продиктувано от липсата на пълноценен достъп на гражданите и бизнеса до публична информация, притежавана в обществения сектор. За това основен приоритет в инициативата е публичните данни да бъдат достъпни, добре описани и структурирани, и лесни за обработка, анализ и визуализация.

     На ниво Европейски съюз материята е регулирана от Директива 2013/37/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 година за изменение на Директива 2003/98/ЕО относно повторната употреба на информацията в обществения сектор.

Директивата е транспонирана в българската нормативна уредба чрез Закона за достъп до обществена информация.

Органът, който разработва политиката и координира осъществяването на инициативата за отворени данни в обществения сектор е Съветът за административната реформа.

Въвеждането на отворените данни е предвидено в следните национални стратегически документи:

     - Стратегия за развитие на държавната администрация 2014 - 2020 г. и пътната карта към нея;

     - Програма на правителството за стабилно развитие на Република България за периода 2014-2018 г.;

     - Национална програма за реформи на Република България в изпълнение на стратегията „Европа 2020“;

     - Втори план за действие на Република България по инициативата “Партньорство за открито управление”.

 

     В изпълнение на целите, заложени в националната стратегическата рамка с Решение № 103 на Министерския съвет от 2015 г. е приет Списък с набори от данни по приоритетни области, които да се публикуват в отворен формат.

     На основание решението на Министерския съвет Съветът за административната реформа одобри График за поетапно публикуване в отворен формат на наборите от данни (Протокол от 05 март 2015 г.).

    Първият доклад за напредъка по публикуването в отворен формат на 119-те набора от данни е приет с Протокол № 28.3 на Министерския съвет от 15 юли 2015 г.

     От месец октомври 2014 г. функционира Порталът за отворени данни www.opendata.government.bg

     През месец август 2015 г. беше публикувана статия за портала в платформата на ЕК Join Up.

     С оглед постигане на висока устойчивост, прозрачност и оперативна съвместимост в Оперативна програма „Добро управление“  е заложено в проектите за разработка на нови и/или надграждане функционалността на съществуващи информационни системи или регистри да бъде предвидена разработка и внедряване на онлайн интерфейс за отворен свободен публичен достъп до документите, информацията и данните в отворен машинночетим формат в структуриран вид, съгласно всички изисквания на Директивата 2013/37/ЕС.

 

 

Полезни линкове:

# European Union Open Data Portal

# Open Data Institute

# Join Up (By European Commission)

# ePSI Platform

# Aнкета на Европейския портал за отворени данни относно икономическото въздействие от използването на отворените данни

 

 

Инструменти за конвертиране на файлове в отворен формат

1. от XLS в CSV

2. от TXT в CSV

 

# ПРОФИЛ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ В GITHUB