16.10.2013 г.

Методология за усъвършенстване на работните процеси за предоставяне на административни услуги

Административно обслужване

Целта на Методологията е да се създаде единен, унифициран подход за прилагане принципите на процесноориентираното управление в държавната администрация на централно и местно ниво чрез описание и анализ на работните процеси по предоставянето на административни услуги.
Методологията съдържа логическа последователност от етапи, стъпки, предпоставки, методи и техники, резултати, приложими при извършване на подобрение на процесите по предоставяне на административни услуги.
Подобряването на управлението на работните процеси в администрацията има ключово значение за нейното по-ефективно и ефикасно функциониране. Чрез описанието на работните процеси се изгражда структуриран модел на начина, по който администрацията осъществява своята дейност.


Наръчникът осигурява практически приложими инструменти към Методологията за усъвършенстване на работните процеси за предоставяне на административни услуги под формата на въпроси, шаблони и указания за внедряване на принципите, залегнали в нея.
Наръчникът е предназначен за експерти в централните и местни власти, които отговарят за дейности по: внедряване принципите на комплексното административно обслужване, изграждане на електронни административни услуги, създаване на карти на работните процеси, внедряване и поддържане на системи за управление на качеството.

Методологията е утвърдена с Решение № 578 на Министерския съвет от 30 септември 2013 г.