24.9.2013 г.

Методики за управление на човешките ресурси в държавната администрация

Управление на човешките ресурси в администрацията

В публикацията са представени:

Актуализирана методология за планиране на човешките ресурси

Методика за определяне на ключови длъжности

Методика за оценка на компетенции

Методика за планиране на приемствеността в държавната администрация

Методика за създаване на модел на компетенции

Механизъм за мобилност като елемент за развитие в кариерата

Механизъм за ротация на служителите в рамките на една администрация

Процедура за мобилност в държавната администрация