12.12.2012 г.

Единна методология за провеждане на функционален анализ на административните структури

Административна реформа

Единната методология за провеждане на функционален анализ на административните структури и наръчникът за нейното прилагане са изработени по проект, финансиран по Оперативна програма "Административен капацитет". Методологията се използва за изготвянето на функционалните анализи, извършвани от администрацията, както и такива реализирани чрез проекти по ОПАК.

В рамките на проекта, по който е разработена методологията са извършени и 10 пилотни функционални анализа.