Публикации

12.6.2012 г.

Концепция за изготвяне на Закон за управление на средствата от Европейския съюз

Концепции за законодателство

Концепцията има за цел да предложи визия относно обхвата, структурата и съдържанието на бъдещ закон, който да уреди административно-правните и гражданско-правните отношения във връзка с управлението на средствата от ЕС през програмния период 2014 – 2020 г., както и някои аспекти, свързани с изпълнението на програмите през настоящия програмен период (2007 – 2013 г.).  Концепцията е приета с Протокол № 13.34 на Министерския съвет от 04 април 2012 г.