Публикации

10.12.2008 г.

Национална стратегия за интегрирано развитие на инфраструктурата на Република България и Оперативен план за изпълнение за периода 2006 - 2015 г.

Стратегическо планиране

Национална стратегия за интегрирано развитие на инфраструктурата в Република България за периода 2006-2015 г. е разработена в изпълнение на т.2, б. „а” от Решение № 1005 на Министерския съвет от 28.12.2005 г.

Стратегията има и оперативен план за същия период с конкретните проекти в 4 области:

- Транспорт

- Околна среда

- Енергетика

- Ветеринарномедицински дейности.