Публикации

4.2.2013 г.

Стратегията на ЕС за дунавския регион

Стратегическо планиране

Стратегията на ЕС за дунавския регион е създадена следвайки модела на Стратегията на ЕС за региона на
Балтийско море. Целта на стратегията е да обедини усилията на заинтересованите страни в региона, предоставяйки им средство за изграждането на регион на сигурност, благоденствие и справедливост за сто и петнадесетте милиона граждани, живеещи в него.

Структурата за функциониране на Националния координационен механизъм за изпълнение на Стратегията на Европейския съюз за Дунавския регионе е приета с Решение на Министерския съвет № 192 от 25 март 2015 г.

Предшните две решения уреждащи Националния механизъм за координация на дейностите по Стратегията на Европейския съюз за Дунавския регион са:

- Решение на Министерския съвет № 450 от 03 юли 2014 г. (отменено с РМС № 192 от 25 март 2015 г.)

- Решение на Министерския съвет № 731 от 31 август 2012 г. (отменено с РМС № 450 от 03 юли 2014 г.)