Публикации

21.2.2012 г.

ЕВРОПА 2020: Стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж

Стратегическо планиране

Стратегията на ЕС „Европа 2020“ за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж бе предложена от Европейската комисия през март 2010 г. и одобрена от държавните и правителствените ръководители на страните от ЕС през юни 2010 г. В документа се определят конкретни цели, които трябва да бъдат постигнати през следващото десетилетие, в области като заетостта, образованието, използването на енергия и иновациите, за да бъде преодоляна финансовата криза и да се помогне на Европа отново да поеме по пътя на икономическия растеж.

Повече информация относно инициативата за разработването на стратегията и мониторинга на нейното изпълнение може да намерите на страницата на ЕК.