Публикации

9.12.2022 г.Ежегодни цели на администрацията за 2023 г. – приложения

Категория: Стратегическо планиране
6.7.2022 г.Покана за представяне на индикативни ценови оферти за изпълнение на дейности по проект „Трансформация на модела на административно обслужване“

Категория: Административно обслужване
30.6.2022 г.Таблица за попълване на данни от централните администрации относно заплащането на служителите към 1 юли 2022 г. и указания към нея

Категория: Държавна администрация
16.6.2022 г.Годишен доклад за извършването на оценка на въздействието за 2021 г.

Категория: Оценка на въздействието
15.6.2022 г.Наръчник за организация на административното обслужване по телефона

Категория: Административно обслужване
8.6.2022 г.Доклади на ОИСР по проект „Напредване на реформата в публичната администрация“

Категория: България в ОИСР
6.6.2022 г.Доклад във връзка с насърчаване на почтеността чрез реформа на административнонаказателната система в България

Категория: България в ОИСР
16.5.2022 г.Покана за представяне на индикативни ценови оферти за изпълнение на дейност „Надграждане на Платформа за провеждане на тестове и Портал за работа в държавната администрация jobs.government.bg“ по проект

Категория: Държавна администрация
4.5.2022 г.Покана за представяне на индикативни ценови оферти за изпълнение на дейност „Актуализация на Портала за обществени консултации“ по проект „Администрацията и гражданско общество – партньорство в управлението“

Категория: Добро управление
4.4.2022 г.Покана за представяне на индикативни ценови оферти за изпълнение на дейност „Разработване на тестове за компютърни умения“ по проект № BG05SFOP001-2.001-0004 „Подобряване на ефективността на подбора на служители в държавната администрация“

Категория: Административна реформа
  ...