Публикации

29.6.2023 г.Таблица за попълване на данни от централните администрации относно заплащането на служителите към 1 юли 2023 г. и указания към нея

Категория: Държавна администрация
21.2.2023 г.Покана за представяне на индикативни ценови оферти за осигуряване на извънгаранционна поддръжка на специализирания софтуер на Интегрираната информационна система на държавната администрация (ИИСДА)

Категория: Държавна администрация
21.2.2023 г.Покана за представяне на индикативни ценови оферти за осигуряване на извънгаранционна поддръжка на специализирания софтуер на Единната информационна система за управление на човешките ресурси в държавната администрация (ЕИСУЧРДА)

Категория: Държавна администрация
30.6.2022 г.Таблица за попълване на данни от централните администрации относно заплащането на служителите към 1 юли 2022 г. и указания към нея

Категория: Държавна администрация
16.5.2022 г.Покана за представяне на индикативни ценови оферти за изпълнение на дейност „Надграждане на Платформа за провеждане на тестове и Портал за работа в държавната администрация jobs.government.bg“ по проект

Категория: Държавна администрация
21.2.2022 г.Образец на заявление за изменение на Класификатора на длъжностите в администрацията

Категория: Държавна администрация
21.5.2021 г.Как да прилагаме Закона за достъп до обществена информация?

Категория: Държавна администрация
30.9.2020 г.Методика за извършване нa контрол за законосъобразност на актове на органите на местното самоуправление и местната администрация в областта на административното обслужване

Категория: Държавна администрация