Обществени консултации

Проект на ПМС за изменение и допълнение в Наредбата за таксите за използване на летищата за обществено ползване и за аеронавигационно обслужване в Република България, приета с Постановление № 280 на Министерски съвет от 1998 г.

І. Предложенията са свързани с допълнение на Наредбата за таксите за използване на летищата за обществено ползване и за аеронавигационно обслужване в Република България, приета с Постановление № 280 на Министерския съвет от 1998 г.  (обн., ДВ, бр. 2 от 1999 г., изм. и доп., бр. 15 от 2000 г., бр. 9 от 2001 г., бр. 62 от 2001 г., бр. 19 от 2002 г., изм., бр. 16 от 2003 г.,  бр. 32 от 2004 г., доп., бр. 71 от 2004 г., изм., бр. 15 от 2005 г., бр. 96 от 2005 г.,  бр. 22 от 2006 г., изм. и доп., бр. 1 от 2007 г.,  бр. 25 от 2007 г., изм., бр. 34 от 2008 г., бр. 92 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 28 от 2010 г., изм., бр. 20 от 2011 г., изм. и доп., бр. 107 от 2011 г., бр. 94 от 2012 г., бр. 38 от 2013 г.).

 

Предложенията засягат наредбата в частта й за определяне конкретния размер на летищните такси на летището с най-голям брой пътнически превози. В изпълнение на Закона за гражданското въздухоплаване летищният оператор на летището с годишен трафик над 5 милиона превозени пътници или летището с най-голям брой пътнически превози на територията на Република България, а именно „Летище София” ЕАД,  е задължен да предприеме действия по чл. 122е от ЗГВ и да определи с влязло в сила решение размера на летищните такси.

Летищните такси за 2013 г. са определени от „Летище София” ЕАД в съответствие с Методиката за определяне на размера на летищните такси, които се събират от летищния оператор на летище с годишен трафик над 5 милиона превозени пътници или от летищния оператор с най-голям брой пътнически превози на територията на Република България (Летище – София), Приложение 1 към чл. 1, ал. 3 от Наредба за таксите за използване на летищата за обществено ползване и за аеронавигационно обслужване в Република България.

„Летище София” ЕАД, в качеството си на летищен оператор е провел консултации с ползвателите на летището и представители на сдружения на ползвателите на летището за размера на летищните такси, съгласно изискванията на разпоредбата на чл. 122е, ал. 1, т. 1 от Закона за гражданското въздухоплаване. В процеса на консултиране летищният оператор е отправил предложение за изменение на размера на летищните такси заедно с обосновка на предложените изменения до ползвателите на летището, както и до представители на сдружения на ползвателите на летището, обсъдил е становищата и направените предложения от страна на авиокомпаниите и техните представители, и е предоставил информацията изискваща се от разпоредбата на чл. 122з, ал. 2 от Закона за гражданското въздухоплаване.

След проведените по реда на закона консултации и на основание чл. 122к от Закона за гражданското въздухоплаване, летищният оператор е издал Решение за определяне размера на летищните такси на летище София № 255/26.04.2013 г., с което са определени размери на таксите, дадени по вид с разпоредбата на чл. 120, ал. 1 Закона за гражданското въздухоплаване, като в същото решение са предвидени и стимулиращи трафика отстъпки и критериите за тяхното прилагане.

Решението за определяне размера на таксите е публикувано на сайта на летищния оператор и е обявено публично чрез публикуваното му в национален ежедневник, като същото е изпратено до ползвателите на летището, техни представители и до организации на заинтересованите лица.

            След публикуването на решението в срока за неговото обжалване, същото е обжалвано пред надзорния орган, определен с чл. 16д от Закона за гражданското въздухоплаване – Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“, като са постъпили две жалби от „България ЕР” АД и от няколко опериращи от/до летище София авиокомпании, като до разглеждане с решение № 45-01-216/27.05.2013 г. на ГД „ГВА“ е допусната жалбата на „България ЕР” АД. С последващо решение № 45-01-228/10.06.2013 г. на главния директор на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ производството по допусната жалба е прекратено на основание чл. 122н, ал. 5 от Закона за гражданското въздухоплаване, като неразделна част от решението за прекратяване е решението на летищния оператор за определяне размера на таксите на летище София № 225/26.04.2013 г., изменено и допълнено с постигнато между страните по спора съгласие при условията и по реда на чл. 122н, ал. 4 от Закона за гражданското въздухоплаване.

  Съгласно изискването на чл. 122, ал. 2 от ЗГВ, след влизане в сила на решението по чл. 122к, ал. 1 от закона, размерът на летищните такси по изречение първо се включва в наредбата по ал. 1 от същия текст, с оглед на което е необходимо за бъдат направени изменения и допълнения в Наредбата за таксите за използване на летищата за обществено ползване и за аеронавигационно обслужване в Република България, приета с Постановление № 280 на МС от 23.12.1998 г., което да съдържа текста на т. 2 от Решение № 45-01-228/10.06.2013 г. на ГД ГВА, а именно, че считано от 01.07.2013 г. летищните такси на летище София, ще се събират във вида и в размерите, определени в Решение № 255/26.04.2013 г. на „Летище София” ЕАД, изменено и допълнено с постигнатото между страните по спора съгласие при условията и по реда на чл. 122н, ал. 4 от ЗГВ, като Решение № 255/26.04.2013 г. на „Летище София” ЕАД, изменено и допълнено с постигнатото между страните по спора съгласие, следва да бъде и съответно приложение към наредбата.

В проекта е предвиден нов § 10 от преходните и заключителните разпоредби на наредбата, уреждащ таксуването на базирането на въздухоплавателни средства на авиокомпаниите, за които летище София е базово, като таксуването в тези случаи се извършва съгласно чл. 14, ал. 1-4 от наредбата. Съгласно § 38, ал. 3 от преходните и заключителните разпоредби  на Закона за гражданското въздухоплаване до влизането в сила на решението по чл. 122к, ал. 1 от закона, на летището с най-голям трафик, каквото е летище София за страната, се прилагат таксите, дължими по видове и в размер, определени по досегашния ред. Целта на разпоредбата е за времето на провеждането на преговорите по смисъла на чл. 122е и следващите от Закона за гражданското въздухоплаване между летищния оператор и ползвателите на летище София да се уредят по справедлив и изричен начин условията и редът за таксуване при базиране на летище София.

ІІ. Съгласно чл. 16д от Закона за гражданското въздухоплаване Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация” е националният независим надзорен орган по смисъла на Директива № 2009/12/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2009 г. относно летищните такси (ОВ, L 70/11 от 11 март 2009 г.). В качеството й на  национален независим надзорен Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ има следните правомощия:  разглежда и се произнася при спор между летищния оператор и ползвателите на летището по целесъобразността и законосъобразността на основанията за изменение на размера на летищните такси, които е определил летищният оператор на летище с годишен трафик над 5 милиона превозени пътници или летищният оператор на летище с най-голям брой пътнически превози на територията на Република България; разработва и предлага за утвърждаване от Министерския съвет с наредбата по чл. 122, ал. 1 методика за определяне размера на летищните такси по видове; методиката се основава на принципите на разходоориентираност, прозрачност и равнопоставеност на ползвателите на летището с годишен трафик над 5 милиона превозени пътници или с най-голям брой пътнически превози на територията на Република България; публикува и актуализира ежегодно списък на летищата с годишен трафик над 5 милиона превозени пътници или с най-голям брой пътнически превози на територията на Република България.

В размера на летищните такси по чл. 120, ал. 1, събирани от летищния оператор на летището с годишен трафик над 5 милиона превозени пътници или летищния оператор на летището с най-голям брой пътнически превози на територията на Република България, се включват и разходите за изпълнение на функциите на Независимия надзорен орган – Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“.

В изпълнение на разпоредбата на чл. 16д, ал. 6 от Закона за гражданското въздухоплаване в предлагания нов чл. 1а се предвиждат условията и редът за предоставяне на частта от летищните такси по чл. 120, ал. 1 от Закона за гражданската въздухоплаване. Предвидено е това да става всеки месец, като механизмът за разходването на така предоставените  средства да става целево чрез бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Летищният оператор на летището с годишен трафик над 5 милиона превозени пътници или летищният оператор на летището с най-голям брой пътнически превози на територията на Република България предоставя на Независимия надзорен орган – ГД „Гражданска въздухоплавателна администрация“ средствата, събрани като част от летищните такси по чл. 120, ал. 1, за изпълнение на функциите му.

В изпълнение на цитираните разпоредби, както и на предлаганата нова разпоредба, финансовите средства за издръжка на националния надзорен орган за неговата дейност се превеждат целево от най-големия летищен оператор – „Летище София” ЕАД по собствена сметка и се усвояват от Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация”. Разходването на средствата се извършва целево от Главна дирекция „ Гражданска въздухоплавателна администрация” след корекция на приходната и разходна част на бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, респективно Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация”.

            Отчитането на финансовите средства за надзор съгласно чл. 16д от закона, предоставени целево чрез корекция по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, респективно Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация”, се осъществява с въвеждането на отделна аналитичност по счетоводни сметки. Тези целеви разходи се извършват при спазване на условията, посочени в чл. 16д, ал. 7 от Закона за гражданското въздухоплаване.

Във връзка с предложените допълнения в Наредбата за таксите за използване на летищата за обществено ползване и за аеронавигационно обслужване в Република България е предвиденото изменение на Постановление № 1 на Министерския съвет от 2013 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2013 г. (обн., ДВ, бр. бр. 6 от 2013 г., изм., бр. 9, 24 и 38 от 2013 г., изм. и доп., бр. 59 от 2013 г., изм., бр. 62, 63 и 67 2013 г.).

В съответствие с чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове и в изпълнение на чл. 35, ал. 2, т. 7 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, проектът на постановление е публикуван на Интернет страницата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, заедно с проекта на доклад, като на заинтересованите лица е предоставен 14-дневен срок за предложения и становища по проекта. Проектът е публикуван и на сайта за обществени консултации на Министерския съвет.

Проектът не въвежда разпоредби от правото на Европейския съюз, поради което не се прилага справка за съответствие с правото на Европейския съюз.  

Предвид изложеното, предлагаме Министерският съвет да приеме проекта на постановление.


Дата на откриване: 8.8.2013 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 21.8.2013 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари