Обществени консултации

Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за горите

Предлаганите с проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за горите изменения са свързани основно с горскостопанските дейности и ползването на дървесината. Целта на предлаганите изменения и допълнения в Закона за горите е да се гарантира защитата на обществения интерес по отношение на възобновяването на българските гори, ползването на дървесината и недървесни продукти и осигуряването на устойчиво и конкурентоспособно развитие на горския сектор.

С проекта се предлага изменение на разпоредбите, свързани със осъществяването на горскостопанските дейности и по-конкретно залесяването. Разширява се кръгът на субектите, имащи право да възлагат и извършват залесяване, като са включени и учебно-опитните горски стопанства и специализираните звена на Изпълнителна агенция по горите.

Срокът, посочен в чл. 97, ал. 1 от Закона за горите за залесяване на пожарища и сечища се изменя от 7 години на три години. Практиката в горското стопанство показва, че три години е един оптимален срок за възобновяване на невъзобновени сечища, а също така и за планиране на разсадниковото производство и динамичните климатични промени. С предложеното изменение в по-голяма степен се гарантира защитата на обществения интерес по чувствителната тема за възобновяването на българските гори.

По отношение ползването на дървесина и недървесни горски продукти  се предлагат изменения, които имат за цел да регламентират точно и ясно възможностите на местните фирми да ползват дървесина и да се прецизират разпоредбите свързани с насърчаване на заетостта и осигуряване на работа на малките и средни предприятия по места. Сега действащата разпоредба на чл. 115, ал. 1, т. 1 от Закона за горите не е съобразена с факта, че на територията на една община, където е седалището и адреса на управление на търговеца, може да попадат повече от едно горско или ловно стопанство.  Същата създава условия за различно тълкуване и прилагане на разпоредбата на чл. 115, ал. 1, т. 1 от Закона за горите, което от своя страна доведе до редица съдебни дела след провеждане на процедури по този ред. С изменението на тази разпоредба, фирмите регистрирани на територията на дадена община ще могат да участват в процедурите като местни търговци във всички държавни горски и ловни стопанства, чиито територии попадат в обхвата на тази община.

С проекта се предлага отмяна на разпоредбата на чл. 116а от Закона, която дава възможност за допълнително разширяване на обхвата на дългосрочните договори, и срещу която недоволстват заинтересованите страни. Отмяната на посочената разпоредба се прави и с оглед наличието на друга разпоредба (чл. 116 от Закона за горите), която вече е уредила възможностите за ползване на дървесина чрез дългосрочни договори, в съответствие с исканията на физическите и юридическите лица работещи в горскостопанския сектор.

Част от предлаганите изменения и допълнения са във връзка с правилно прилагане на някои от действащите разпоредби в Закона за горите. В Преходни и заключителни разпоредби на Закона за горите се създава нова разпоредба § 15а, с която се определя краен срок (до 31.12.2014 г.) за приемане на решение от общинските съвети за определяне на формата на управление на горските територии - общинска собственост. Законът за горите е в сила от април 2011 година, но все още част от общините нямат структура, която да стопанисва горските територии - общинска собственост, което създава проблеми в редица общини. Следва да се има предвид, че общините са втория по големина собственик на гори след държавата и на ползването на тези гори разчитат както бизнеса, така и огромна част от местното население.

С проекта се предлага отмяна на разпоредбата на чл. 213, ал. 2 от Закона за горите, приета през 2012 г. Практиката показва, че този текст е трудно приложим и систематичното му мястото не е в Закона за горите. Разпоредбата се отнася до налагането на ограничение по  отношение на някои категории дървесина да се използват за производството на енергия от биомаса, включително топлинна. Общественият интерес може да се защити по-добре ако тези ограничения се включат в Закона за енергията от възобновяеми източници, където да се предвиди насърчителните механизми да се прилагат само за производители, които ползват биомаса от отпадна дървесина за производство на електрическа енергия и същевременно се регламентира и контрола при това производство.

Съгласно измененията на чл. 63, ал. 9, т. 1 и чл. 71, ал. 5, т. 1 от Закона за горите средствата за  учредяване на право на ползване  и сервитути в горски територии – държавна собственост постъпват в бюджета на Изпълнителна агенция по горите.

 


Дата на откриване: 5.8.2013 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 19.8.2013 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари