Обществени консултации

Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите

МИЕ предлага за обществено обсъждане Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите

Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите цели да въведе в българското законодателство разпоредбите на Директива 2011/83/ЕС на Европейския парламент и на Съвета за правата на потребителите (OВ L 304 от 22.11.2011 г.).

С предложения проект на закон са направени следните основни изменения:

1. Разширява се обхватът на общото задължение на търговците за предоставяне на информация, което се отнася за всички видове договори, без изключение;

2. Въвежда се изцяло нова уредба на договорите от разстояние и на договорите извън търговския обект, различна от тази на сега действащия Закон за защита на потребителите, като разпоредбите се отнасят както за стоки, така и за услуги, а именно:

- новата уредба на договорите от разстояние и на договорите извън търговския обект няма да се прилага за някои видове договори, изчерпателно изброени в проекта на ЗИД на ЗЗП;

- уредено е съдържанието на задължителната преддоговорна информация, която се предоставя от търговеца;

- въведени са подробни изисквания относно формата на двата вида договори;

- уредено е правото на отказ на потребителя от сключения договор от разстояние или от договора извън търговския обект като срокът за упражняването му е увеличен от 7 работни дни на 14 дни;

- въведени са разпоредби относно начина за упражняване правото на отказ на потребителя от сключения договор, действието на отказа и задълженията на търговеца и потребителя, в случай на отказ от договора; също така са предвидени и изключения от правото на отказ, поради естеството на стоките или услугите.

3. Уредени са някои въпроси по отношение на договорите за продажба и по точно:

-  доставката на стоки и прехвърляне на риска;

-  забрана за търговеца да начислява такси на потребителите за използване на платежно средство, които превишават направените от търговеца разходи за използване на същото платежно средство;

-  забрана за търговеца, който предоставя на потребителите телефонна линия за осъществяване на връзка по телефона във връзка със сключения договор, да начислява разходи на потребителя, превишаващи основната тарифа за използване на телефонната линия;

- задължение за търговеца да получи предварителното съгласие на потребителя за извършване на допълнителни плащания, които не са предвидени в договора.

4. Разпоредбите на проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите уреждат също така и договорите за доставка на вода, газ, електричество, които не са опаковани в ограничен обем или определено количество, както и договорите за централно отопление и за цифрово съдържание, което не се предоставя на материален носител;

5.  Направени са някои промени в частта гаранции и рекламации на стоки;

6. Отстранени са някои несъответствия при въвеждане в националното законодателство на изискванията на Директива 2005/29/ЕО за нелоялните търговски практики на търговци спрямо потребители и на Директива 2008/48/ЕО за договорите за потребителски кредити като са внесени уточнения и допълнения в сега действащата нормативна уредба.

 


Дата на откриване: 30.7.2013 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Защита на потребителите
Дата на приключване: 13.8.2013 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари