Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-3 от 04.09.2012 г. за воденето, поддържането и подлежащите на вписване обстоятелства в електронните регистри на Държавната комисия по хазарта и за предоставянето на електронни услуги

С Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-З от 04.09.2012 г. за воденето, поддържането и подлежащите на вписване обстоятелства  в електронните регистри на Държавната комисия по хазарта и за предоставянето на електронни услуги (Наредба № Н-З от 04.09.2012 г.) се изменя Раздел V от Наредба № Н-З от 04.09.2012 г., който регламентира електронните административни услуги, предоставяни по Закона за хазарта (ЗХ) от Държавната комисия по хазарта.
В процеса на изпълнение на проект „Модерно и ефективно осъществяване на държавния надзор върху хазарта чрез изграждане на единна информационна система, електронни регистри и въвеждане на електронно управление” по Оперативна програма ”Административен капацитет” (ОПАК), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд е констатирана необходимост от изменения в наредбата в посока разширяване на обхвата на предоставяните от Държавната комисия по хазарта електронни услуги от изброените в чл. 16 на Раздел V от Наредба № Н-З от 04.09.2012 г. няколко на брой електронни услуги до пълният обхват услуги, предоставяни от административен орган съгласно Закона за електронното управление.
Съгласно чл. 8, ал.1 от Закона за електронното управление, електронни административни услуги са административните услуги, предоставяни на гражданите и организациите от административните органи, които могат да се заявяват и/или предоставят от разстояние чрез използването на електронни средства. Следователно всяка една административна услуга по смисъла на закона би могла да се предостави като електронна административна услуга, стига да не се изисква особена форма за действителност. Съгласно разпоредбата на чл.8, ал.2 от Закона за електронното управление, административните органи са длъжни да предоставят всички услуги в рамките на своята компетентност и по електронен път, освен ако особен закон изисква особена форма за извършване на определени действия или издаване на съответните актове.
Чрез предложените изменения се цели съобразяване в пълнота на разпоредбите на Наредба № Н-З от 04.09.2012 г. със Закона за електронното управление и се гарантира предоставянето на електронна услуга в съответствие със закона и подзаконовата нормативна база. Съществуващото в досега действащата наредба изискване председателят на Държавната комисия по хазарта да утвърждава правила, които да определят реда и начина за предоставяне на електронните услуги от Държавната комисия по хазарта, се заменя с разпоредби, които не въвеждат противоречие при предоставянето на електронни услуги с режима, установен в Закона за електронното управление и актовете по прилагането му.
Наред с постигането на пълно съответствие с изискванията на Закона за електронното управление, с наредбата се  защитава в максимална степен обществения интерес за установяване по категоричен и безсъмнен начин, че лицата заявители на електронната услуга и в частност - тези подали заявление с искане за издаване на лиценз или разрешение по Закона за хазарта, отговарят на изискванията на Закона за хазарта и подзаконовите актове по прилагането му.
 


Дата на откриване: 29.7.2013 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 12.8.2013 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари