Обществени консултации

Постановление на МС за изменение и допълнение на Наредбата за таксите за използване на летищата за обществено ползване и за аеронавигационно обслужване в Република България

Предлаганите изменения и допълнения засягат наредбата в частта й за определяне конкретния размер на летищните такси на летището с най-голям брой пътнически превози. В изпълнение на Закона за гражданското въздухоплаване летищният оператор на летището с годишен трафик над 5 милиона превозени пътници или летището с най-голям брой пътнически превози на територията на Република България, а именно „Летище София” ЕАД,  е задължен да предприеме действия по чл. 122е от ЗГВ и да определи с влязло в сила решение размера на летищните такси.

 

Съгласно изискването на чл. 122, ал. 2 от ЗГВ, след влизане в сила на решението по чл. 122к от закона, размерът на летищните такси по изречение първо се включва в наредбата по ал. 1 от същия текст, с оглед на което е необходимо за бъдат направени изменения и допълнения в Наредбата за таксите за използване на летищата за обществено ползване и за аеронавигационно обслужване в Република България, приета с Постановление № 296 на МС от 22.11.2012 г., което да съдържа текста на т. 2 от Решение № 45-01-228/10.06.2013 г. на ГД ГВА, а именно, че считано от 01.07.2013 г. летищните такси на летище София, ще се събират във вида и в размерите, определени в Решение № 255/26.04.2013 г. на „Летище София” ЕАД, изменено и допълнено с постигнатото между страните по спора съгласие при условията и по реда на чл. 122н, ал. 4 от ЗГВ, като Решение № 255/26.04.2013 г. на „Летище София” ЕАД, изменено и допълнено с постигнатото между страните по спора съгласие, следва да бъде и съответно приложение към Наредбата.

 

ІІ. Съгласно чл. 16д от Закона за гражданското въздухоплаване Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ е Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ е националният независим надзорен орган по смисъла на Директива № 2009/12/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2009 г. относно летищните такси (ОВ, L 70/11 от 11 март 2009 г.). В качеството й на  национален независим надзорен Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ има следните правомощия:  разглежда и се произнася при спор между летищния оператор и ползвателите на летището по целесъобразността и законосъобразността на основанията за изменение на размера на летищните такси, които е определил летищният оператор на летище с годишен трафик над 5 милиона превозени пътници или летищният оператор на летище с най-голям брой пътнически превози на територията на Република България; разработва и предлага за утвърждаване от Министерския съвет с наредбата по чл. 122, ал. 1 методика за определяне размера на летищните такси по видове; методиката се основава на принципите на разходоориентираност, прозрачност и равнопоставеност на ползвателите на летището с годишен трафик над 5 милиона превозени пътници или с най-голям брой пътнически превози на територията на Република България; публикува и актуализира ежегодно списък на летищата с годишен трафик над 5 милиона превозени пътници или с най-голям брой пътнически превози на територията на Република България.

 

В размера на летищните такси по чл. 120, ал. 1, събирани от летищния оператор на летището с годишен трафик над 5 милиона превозени пътници или летищния оператор на летището с най-голям брой пътнически превози на територията на Република България, се включват и разходите за изпълнение на функциите на Независимия надзорен орган – Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“.


Дата на откриване: 29.7.2013 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 11.8.2013 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари