Обществени консултации

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 40 от 2004 г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари

В проекта на наредба са отразени измененията и допълненията на Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе (АDR), приложими от 2011 г.

 

Съгласно т. 1.6.1.21 от глава 1.6 на АDR 2011 г. след 31 декември 2012 г. свидетелства на водачите, превозващи опасни товари, следва да се издават по предвидения в спогодбата нов образец. Издадените преди това свидетелства могат да се използват до изтичането на срока им на валидност.

 

Новите свидетелства на водачи, превозващи опасни товари, ще бъдат изработвани от пластмаса и ще включват допълнителни защити като холограмни стикери, UV защита, или плетеници (рисунък).

 

Проектът на наредбата съдържа текстове, които въвеждат новия образец на свидетелството на водач, превозващ опасни товари, както и текстове, които уреждат процедурата по издаването му и отказа за издаване.

 

Също така наредбата има за цел въвеждане изискванията на Директива 2012/45/ЕС на Комисията от 3 декември 2012 година за привеждане за втори път в съответствие с научно-техническия прогрес на приложенията към Директива 2008/68/ЕО относно вътрешния превоз на опасни товари (ОВ L 332 от 2012 г.) (Директиватa)

 

Член 1, т. 1 на Директивата предвижда следното изменение на приложение I раздел 1.1:

„1.1. ADR

 

Приложения А и Б към АDR, приложими от 1 януари 2013 г., като се разбира, че където е уместно „договаряща страна" се заменя с „държава членка"."

 

Тази разпоредба е въведена в българското законодателство с § 5 от преходните и заключителните разпоредби към Наредба № 40 от 2004 г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари.

 

В тази връзка в проекта на наредба за изменение и допълнение на наредбата се предвижда единствено в допълнителната разпоредба към Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 40 от 2004 г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари (обн., ДВ, бр. 100 от 2011 г.) да се посочи, че се въвеждат изискванията на Директива 2012/45/ЕС на Комисията от 3 декември 2012 година за привеждане за втори път в съответствие с научно-техническия прогрес на приложенията към Директива 2008/68/ЕО относно вътрешния превоз на опасни товари (ОВЬ332от2012г.).

 

Правното основание за издаването на наредбата е чл. 14, ал. 1 от Закона за автомобилните превози. В посочената разпоредба е предвидено, че наредбата се издава от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, министъра на вътрешните работи и министъра на околната среда и водите.

 

Лице за контакти:
Светлана Чаушева;
Директор на дирекция "АОФСД";
 Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация";
Тел.: 02/930 8836
 


Дата на откриване: 12.7.2013 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 25.7.2013 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари