Обществени консултации

Инструкция № 24 за работа на центъра за планиране и разпределение на въздушното пространство на Република България

Проектът е разработен от представители на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация” (ГД „ГВА”), Щаба по отбраната, Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение (ДП „РВД”) и Военновъздушните сили (ВВС). Промените в Инструкция № 24 произтичат от прилагането на Регламент (ЕС) № 2150/2005г. на Комисията от 23.12.2005 година за установяване на общи правила за гъвкаво използване на въздушното пространство (ОВ L 342, от 2005 г.) и Наредба № 19 от 2012 г. за функциониране на Единната система за гражданско и военно управление на въздушното пространство (обн., ДВ, бр. 99 от 2012 г.) и изграждането на Функционални блокове на въздушното пространство.

 

До настоящия момент действащата Инструкция за работа на Центъра за планиране и разпределение на въздушното пространство съдържа правна уредба на принципите, залегнали в програмата на Евроконтрол за хармонизация и интеграция на системите за управление на въздушното движение, Концепцията на Евроконтрол за гъвкаво използване на въздушното пространство и на Наредба 19 от 1999 г. за реда за въвеждане и правилата за работа на единната система за гражданско и военно управление на въздушното пространство, издадена от министъра на транспорта и министъра на отбраната.

 

С развитието на инициативата за Eдинното европейско небе и необходимостта от еднакво прилагане в държавите-членки на Европейския съюз, Концепцията за гъвкаво използване на въздушното пространство беше доразвита и впоследствие намeри отражение в приетия Регламент (ЕО) № 2150 от 2005 г. на Комисията за установяване на общи правила за гъвкаво използване на въздушното пространство и въведеното с пакета SES 2 законодателство.

 

Членството на Република България в Европейския съюз налага необходимостта от прякото прилагане на Регламент (ЕО) № 2150 от 2005 г. в българското законодателство и детайлизирането му за изпълнение в български условия.

 

Предложената Ви Инструкция има за цел да детайлизира приложението на  доразвитата Концепция на Евроконтрол за гъвкаво използване на въздушното пространство  в съответствие с изискванията на Регламент (ЕО) № 2150 от 2005 г. на Комисията и на пакета документи  SES 2, в областта на Управление на въздушното пространство.

 

Инструкцията доразвива структурата, функциите и задачите на Центъра за планиране и разпределение на въздушното пространство, както и реда за подаване на заявки за планиране и разпределяне на управляеми структури на въздушното пространство не само в ежедневната дейност, а и при ликвидиране на последствия от бедствия, аварии и катастрофи.

 

Лице за контакт:
Даниела Димитрова;
Ст. Юрисконсулт в отдел „Правен”;
ГД „ГВА”;
Тел.: 02/937 1072;
E-mail: DDimitrova@caa.bg

 


Дата на откриване: 1.7.2013 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 14.7.2013 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари