Обществени консултации

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 37, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 38 и Инструкция за изменение и допълнение на Инструкция № 3

Предложените изменения и допълнения са с цел въвеждане на електронно обслужване на потребителите и преминаване към електронна документация в учебните центрове при провеждането на обучението и изпитите на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство. За целта на учебните центрове ще бъде предоставен достъп до информационната система относно обучението и изпитите на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“.

 

В проектите е предвидена възможност за електронно подаване на документите за издаване на разрешение за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС, като системата ще позволява част от необходимата информация да бъде получавана от други регистри на държавната администрация (данни за фирмата, за превозните средства, за застраховките, за свидетелствата за управление и др.). Необходимите документи ще се подават от учебните центрове по електронен път.

 

Предвижда се хартиените регистри на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС, които към настоящия момент учебните центрове водят, да бъдат заменени с електронен регистър. Учебните центрове ще въвеждат информацията за всеки кандидат, който обучават, ще вписват преподавателите, превозните средства, вътрешните изпити при обучението на всяко лице. За всеки учебен център има осигурен достъп до информацията за обучението и изпитите, касаеща съответния център.

 

Предвидена е възможност учебните центрове да избират и запазват дата и час за провеждане на практическите изпити на кандидатите (електронен график) и сами да организират групата за изпит, като е допустимо до деня преди изпита групата да се допълва и да се правят промени в нея.

 

В проектите е предложено контролната карта нанасяне на грешките, които кандидатите допускат по време на практическти изпити да бъде заменена с електронна карта. Председателят на комисията ще отразява грешките, които съответния кандидат е допуснал по време на практическия изпит на електронен носител и резултатите от проведените изпити автоматично се нанасят в изпитните протоколи. Системата ще осигурява съхранение на три снимки на изпитвания в случайно избран момент по време на изпита и възможност за последнащо проследяване на маршрута от съответния изпит и местата, където изпитвания е допуснал грешка.

 

Също така жребият за определяне на лицата за провеждане на теоретичните изпити и на председателите на изпитни комисии за провеждане на практическите изпити ще става по електронен начин чрез електронен жребий.

 

С внедряването на цитираните системи ще бъде постигнато следното:

- облекчаване на комуникацията на учебните центрове и Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация - ще отпадне ангажимента на представителите на учебните центрове да посещават областните отдели за да представят необходимите за обучението и изпитите документи;

- ще отпадне необходимостта да се водят и издават на хартиен носител документите във връзка с обучението (регистър на кандидатите, учебни дневници, удостоверения за завършено обучение, списъци за допускане до изпит);

- повишаване на ефективността от контролната дейност при провеждане на обучението – ще бъде осигурен достъп на Областните отдели „КД - ДАИ“ до необходимата за контрола информация;

- ограничаване на субективния фактор при определяне на лицата, които ще провеждат изпитите.

 

Предложените проекти са съобразени и с проекта за изменение и допълнение на учебната документация, одобрена от министъра на образованието и науката на основание чл. 153, т. 1 от Закона за движенито по пътищата, публикувани на електронната страница на Министерството на образованието и науката. В проектите е предвидено за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория М, освен теоретично обучение и теоретични изпити, кандидатите да преминават и практическо обучение и да полагат практически изпити. Предвидено е още, когато кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория С или D, притежават правоспособност за управление на МПС съответно от категория С1 или D1, също да преминават и практическо обучение и да полагат практически изпити.

 

Другата група изменения са във връзка с определянето на категориите на моторните превозни средства съгласно чл. 150а, ал. 2 от Закона за движението по пътищата и отпадането на подкатегориите съгласно посочената разпоредба.

 

С § 2 относно чл. 2, ал. 1 от Наредба № 37 се създава основание за издаване на разрешение за извършване на обучение, освен на търговци, регистрирани по Търговския закон, и на юридическите лица с нестопанска цел – така, както е предвидено в чл. 152, ал. 3 от Закона за движението по пътищата.

 

Друго съществено изменение, предложено с проекта на наредба, е изменението на чл. 9, ал. 1. Сегашният текст на чл. 9, ал. 1 от наредбата определя изискване проверката на годността на допълнителното оборудване на превозните средства за използването им с учебна цел за определената категория и първоначалната проверка за съответствие с изискванията към превозните средства да се извършват от изпитвателни лаборатории, акредитирани от Изпълнителната агенция „Българска служба за акредитация“. Акредитация се предоставя със сертификат за акредитация, който удостоверява компетентността на акредитираните лица да извършват дейности по оценяване на съответствието на посочения в него адрес по местонахождение. Сертификатът съдържа вида на дейността по оценяване на съответствието и обхвата, за който е потвърдена компетентността на лицето да извършва тази дейност. Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“,  е националният орган по акредитация на Република България, който определя дали конкретна дейност е обект на проверка и дали е потвърдена чрез акредитация. Оценяването на съответствието на превозните средства за извършване на обучение с изискванията не е дейност по изпитване, поради което за този вид дейност не може да бъде предоставена акредитация. Това налага да бъде направено изменение в текста от наредбата, определящ изискването оценяването на съответствието с изискванията към превозните средства да се проверява от изпитвателни лаборатории. С проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 37 от 2002 г. за условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и условията и реда за издаване на разрешение за тяхното обучение се предлага проверката за годността на превозните средства и за съответствието им с изискванията да се извършва от технически служби, одобрени и нотифицирани по реда на чл. 138б – 138г от Закона за движението по пътищата. Тези технически служби извършват изпитвания и проверки на превозните средства за установяване на съответствието им с техническите норми и изисквания. За одобряването им вече има установени в закона условия и ред. Проверките за съответствие с изискванията към превозните средства, с които се извършва обучение за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство са дейност, която е напълно относима към основната им дейност, посочена по-горе, а така също техническите служби разполагат с квалифициран персонал и компетентност, за да извършват и посочените проверки.

 

С § 13 се предлага в чл. 25 да се създаде нова алинея, с която превозните средства, специално оборудвани за управление от лица с увреждания, не се включват в списъците към разрешенията за извършване на обучение, ако са предоставени от лицето с увреждания, което се обучава. Това изключение ще улесни ползването на превозни средства за обучение от лицата с увреждания, както и учебните центрове при извършване на самото обучение.

 

Също така, с цел облекчаване на административната тежест и за да се улеснят учебните центрове, преподавателите и ръководителите на учебната дейност предлага се някои от документите по чл. 26 от наредбата (тези, за които е възможно да бъде направено това), когато вече са представяни в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ на същото основание, да не се изискват отново, освен ако в данните, вписани в тях, има промяна.

 

Предложените изменения и допълнения на Наредба № 38 са с цел въвеждане на изискванията на публикуваната на 20.11.2012 г. в Официален вестник на Европейския съюз Директива 2012/36/ЕС от 19 ноември 2012 година за изменение на Директива 2006/126/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно свидетелствата за управление на превозни средства. В директивата са определени някои нови изисквания към превозните средства, които ще бъдат използвани за провеждане на практическите изпити за придобиване на правоспособност за управление на МПС след 31.12.2013 г.

 

Изискванията относно превозни средства от категории А1, А2 и А, които ще се използват по време на изпита за проверка на умения и поведение, са преразгледани в контекста на все по-широкото използване на мотоциклети задвижвани от електродвигател. Завишени са и техническите изисквания към мотоциклетите, които трябва да се използват за провеждане на изпитите след цитираната дата, за да се гарантира, че кандидатите ще бъдат изпитвани с превозни средства, които са представителни за категорията, за която ще бъде издадено свидетелство за управление.

 

Минималните изисквания към превозните средства за провеждане на изпитите за придобиване на правоспособност за категории C и D са съобразени с развитието и използването в транспортния сектор на по-модерни, по-безопасни и по-малко замърсяващи околната среда превозни средства, оборудвани с широк спектър предавателни системи.

 

В предложения проект на наредба са въведени изискванията към превозните средства от категориите А1, А2, А, С и СЕ, така, както са определени в Директива 2012/36/ЕС.

 

Лице за контакт;
Светлана Чаушева;
Директор на дирекция "Административно-правно обслужване и финансово-стопански дейности", ИА”АА”;
Тел.: 02/9308 836;
E-mail: schausheva@rta.government.bg
 


Дата на откриване: 7.6.2013 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 20.6.2013 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари