Обществени консултации

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за независим финансов одит

Законът за независимия финансов одит (ЗНФО) урежда целта и принципите на независимия финансов одит на годишните и консолидираните финансови отчети, придобиването на правоспособност от регистрираните одитори, които осъществяват дейността по независимия финансов одит, както и организацията, документирането и заключенията на този вид одит.

В самостоятелна глава от закона са уредени статута и дейността на професионалната организация на лицата, извършващи независим финансов одит – Института на дипломираните експерт-счетоводители. Съгласно закона, независимият финансов одит се извършва в съответствие с Международните одиторски стандарти.

Целта на предлагания законопроект е привеждането на разпоредбите на ЗНФО в съответствие с изискванията на Директива 2006/43/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2006 г., относно задължителния одит на годишните и консолидираните счетоводни стандарти.


Дата на откриване: 28.4.2008 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 16.5.2008 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари