Обществени консултации

ПРОЕКТ НА НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ГОРСКИЯ СЕКТОР В БЪЛГАРИЯ ЗА ПЕРИОДА 2013 -2020 Г.

Проект на Национална стратегия за развитие на горския сектор за периода 2013 – 2020 г.

         Проектът на Национална стратегия за развитие на горския сектор за периода 2013 – 2020 г. (НСРГС) е изготвен в съответствие с чл. 10 от Закона за горите, от работна група към Министерство на земеделието и храните, включваща представители на научните среди и неправителствени екологични и браншови организации.

НСРГС 2013 – 2020 г. има за цел да осигури провеждането на последователна и добре координирана горска политика и да създаде необходимите условия за гарантиране и подобряване на устойчивото управление на горския сектор.

Проектът се основава на извършен задълбочен анализ на състоянието на горския сектор за периода 2006 - 2011 г., на силните и слабите страни, възможностите и заплахите за сектора. Той е съобразен с европейската рамка за планиране в сектора и действащите национални стратегически документи.

Стратегията е насочена към поддържането на жизнени, продуктивни и многофункционални гори, устойчив, конкурентоспособен и иновативен горски сектор, съхранени биологично разнообразие, количество и качество на водните ресурси в горските територии. Предвижда се секторът да подпомага икономическото развитие на страната, да осигурява условия за пълноценна реализация на заетите в него, да способства в максимална степен за смекчаване на ефекта от промяната в климата и да гарантира поддържането на здравословна околна среда.

         В тази връзка, проектът на НСРГС 2013 – 2020 г. формулира три стратегически цели на националната политика в горския сектор в средносрочен план, както следва:

  1. Осигуряване на устойчиво развитие на горския сектор чрез постигане на оптимален баланс между екологичната функция на горите и тяхната способност дългосрочно да предоставят материални ползи и услуги;
  2. Засилване на ролята на горите за осигуряване на икономически растеж на страната и по-равномерно (балансирано) териториално социално-икономическо развитие;
  3. Увеличаване на приноса на горския сектор в зелената икономика.

Целите са доразвити в четири приоритета и двадесет мерки, които са взаимосвързани и допълващи се. За всяка мярка са определени специфични цели, дейности, очаквани резултати, критерии и индикатори за оценка на изпълнението, институции – отговорни за изпълнението и източници на финансиране.

Въз основа на НСРГС 2013 – 2020 г. ще се изготви Стратегически план за развитие на горския сектор, който ще определи конкретните действия за изпълнение на заложените цели.

Изпълнението на НСРГС 2013 – 2020 г. следва да се разглежда като непрекъснат процес, като при необходимост стратегическият документ ще се актуализира с участието на всички заинтересовани страни.

Коментари по проекта могат да бъдат изпращани на електронен адрес stodorov@mzh.government.bg в срок до 01.07.2013 г.

 

Лице за контакт:

инж. Спас Тодоров - държавен експерт в дирекция „Стратегическо планиране” на Министерство на земеделието и храните

1040 София, бул. Христо Ботев 55

тел. 02 985 11 525 или 989 27 41

e-mail - stodorov@mzh.government.bg

            


Дата на откриване: 31.5.2013 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 1.7.2013 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари