Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба за реда и начина на включване на лабораториите в списъка по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта

Представеният проект на постановление е изготвен в изпълнение на изискването на чл. 42, ал. 2 от Закона за хазарта.  Съгласно разпоредбата на чл. 42, ал. 1 от Закона за хазарта, хазартните игри се организират с утвърдено от Държавната комисия по хазарта игрално оборудване, произведено от местно или чуждестранно лице – производител, което има издаден лиценз по Закона за хазарта.
Наредбата е пряко свързана с компетентността на ДКХ да утвърди списък на лаборатории,  с произход от Република България и други държави членки на Европейския съюз, държави – страни по споразумението за Европейското икономическо пространство или Конфедерация Швейцария, които могат да извършат изпитвания на игрално оборудване и игрален софтуер на комуникационно оборудване.


Дата на откриване: 18.5.2013 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 1.6.2013 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари