Обществени консултации

Наредба за ползването на повърхностните води

С тази наредба се регламентира начинът на използване на повърхностните води и водни обекти, както и редът и начинът за стопанисване и използване на бентовете и праговете в некоригираните участъци на реките извън границите на населените места и селищните образувания, както и на съоръженията изгубили първоначалното си предназначение


Дата на откриване: 10.4.2008 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Околна среда
Дата на приключване: 10.5.2008 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
08 май 2008 г. 12:53:08 ч.
marieta

Наредба за ползване на повърхностните води

Считам, че чл.2, ал.2, т.4, където се описват обектите, за които не се изисква разрешение за ползване на повърхностни води, трябва да се допълни като след "речни легла" се запише "дерета и канали". Тези обекти са обикновенно общинска собственост, най-често при тях се явява необходимостта от поддръжка. Тъй като никъде в Закона за водите не се коментират конкретно като обекти , винаги са били предмет на коментари и спорове при извършване на дейности по тях. Също така считам, че ал.6 на същия член трябва да отпадне като задължителна разпоредба, тъй като Държавно лесничейство няма ангажимент към водни обекти, които са общинска собственост и се намират в земеделски територии.