Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба 4/2003 г. за документите за системата на народната просвета

 

С ПМС № 334 българските неделни училища в чужбина се институционализират чрез вписването им в Списък на българските неделни училища в чужбина, определя се статутът им и начинът на финансиране. В съответствие е разпоредбите на постановлението на учениците, завършили обучение по български език и литература, по история и по география на България се издава удостоверение за проведено обучение, подписано oт ръководителя на дипломатическото представителство или от представляващия организацията /българската православна църковна община, от училищния ръководител и от учителите, провели обучението.

Към настоящия момент удостоверения за проведено обучение се издават само на учениците, които се обучават към посолства на Република България по отделни предмети по учебните програми на българското училище - съгласно чл. 80, ал.1 от Наредба № 4 за документите за системата на народната просвета.

В тази връзка за всички български деца в чужбина, които се обучават по учебни Програми, утвърдени от министъра на образованието, младежта и науката, независимо от това дали обучението се провежда към българско дипломатическо представителство, към организация на българите или към българска православна църковна община, следва да се регламентира възможност да получават удостоверение за проведено обучение.

С оглед на изложеното, текстовете в Наредба № 4 от 16.04.2003 г. следва да бъдат приведени в съответствие с разпоредбите па ПМС № 334 от 8.12.2011 г. за българските неделни училища в чужбина.

В чл. 81 се налагат изменения, за да се регламентира сканирането на документите с фабрична номерация и въвеждането им в Регистъра на дипломите и свидетелствата за завършено основно и средно образование и придобита степен на професионaлна квалификация.


Дата на откриване: 17.5.2013 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 31.5.2013 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари