Обществени консултации

Проект на Доклад за изпълнението на Националната програма за закрила на детето за 2012 г. и проект на Национална програма за закрила на детето за 2013 година

В проекта на Доклада за изпълнението на Националната програма за закрила на детето за 2012 г. е направен преглед на планираните индикатори за изпълнение, отчетена е степента, в която извършените дейности през годината отговарят на цялостната политическа рамка, на потребностите на целевите групи и на приоритетите на Европейския съюз. В проекта на Доклада е поставен акцент основно върху реализацията на проектите, свързани с изпълнение на Плана за действие за изпълнение на Национална стратегия „Визия за деинституционализацията на децата в Република България”. Отчетени са реалните успехи в провежданата реформа в системата за закрила на детето, като успоредно с това обективно и ангажирано са представени възникналите проблеми при изпълнението на заложените цели, както и възможностите за преодоляването им. В проекта на Доклада е отчетено значително подобряване на междуинституционалната координация и активното сътрудничество с неправителствени организации в изпълнението на заложените дейности.

В проекта на Националната програма за закрила на детето за 2013 г. е поставен сериозен акцент на дейностите, свързани с намаляването на детската бедност и създаване на условия за социално включване на децата, подобряване на здравето на децата и осигуряването на равен достъп до качествена предучилищна подготовка и училищно образование. Предвидени са и конкретни дейности, насочени към превенция на насилието срещу деца, осигуряването на подкрепа на непридружени деца-бежанци, превенция на употребата на наркотични вещества, реализиране на програми по превенция и контрол на ХИВ/СПИН и други. 

В областта на правосъдието за детето са заложени дейности, свързани с изготвянето на предложения за нова правна и регулаторна рамка в областта на правосъдието за детето в съответствие с европейските и международни стандарти, за промени, които уреждат правата на децата, жертва на сексуална експлоатация, сексуално насилие и детска порнография, както и предложения за промени, уреждащи правата на жертвите на трафик. В проекта на Националната програма е отделено и специално място за спорт, култура и дейности за свободното време, както и за насърчаване на участието на децата в процесите на вземане на решения. Предвидена е отделна конкретна област за Мониторинг и подобряване на работата на системата за закрила на детето.


Дата на откриване: 10.5.2013 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 26.5.2013 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари