Обществени консултации

Проект на Наредба за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци

Наредбата за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци въвежда изискванията на Директива 1999/31/ЕС на Съвета от 26 април 1999г. относно депонирането на отпадъци (ОВ, L 182/16.7.1999 г.) и на Директива 2011/97/ЕС на Съвета от 5 декември 2011г. за изменение на Директива 1999/31/ЕС по отношение на специфичните критерии за съхранение на метален живак, считан за отпадък (ОВ, L 328/10.12.2011 г.), в българското законодателство.

С проекта на Наредба се определят:

  1. условията и изискванията за изграждане, експлоатация и закриване на депата, на които се депонират битови, строителни, производствени и/или опасни отпадъци;
  2. условията и изискванията за изграждане и експлоатация на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци, в т.ч. на съоръжения и инсталации за предварително третиране на отпадъци;
  3. изискванията към съхраняването на метален живак за повече от една година;
  4. общи правила при третиране на отпадъците за всяка от дейностите по чл. 35, ал. 2, т. 3 – 5 от Закона за управление на отпадъците, освободени от изискването за получаване на разрешение.

В проекта на Наредба са разписани мерките, процедурите и изискванията за предотвратяване или намаляване във възможно най-висока степен на отрицателното въздействие на депата през целия им жизнен цикъл върху околната среда и в частност върху подземните и повърхностните води, почвата и въздуха, както и за ограничаване на парниковия ефект и риска за човешкото здраве, както и техническите правила и норми за проектиране и изграждане на депата.


Дата на откриване: 26.4.2013 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Околна среда
Дата на приключване: 13.5.2013 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари