Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на нормативни актове на Министерския съвет

С изменението на Закона за Българската агенция по безопасност на храните, на основание  § 2, ал. 2 от Преходна разпоредба „Централна лаборатория за окачествяване на зърно, зърнени продукти и фуражи” (ЦЛОЗЗПФ) към Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) преминава към Национална служба по зърното (НСЗ). 

Със Заповед № РД 41-4 от 26.02.2013 г. на министъра на земеделието и храните БАБХ предостави на Национална служба по зърното имуществото на ЦЛОЗЗПФ.

С проекта на Постановление се извършват изменения на Постановление № 125 на Министерския съвет от 2006 г. за приемане на Ус­тройствен правилник на Министерството на земеделието и храните  в частта относно Приложението към чл. 2, ал. 3  и на Устройствения правилник на Българска агенция по безопасност на храните приет с Постановление № 35 на Министерския съвет от 2011 г. в частта относно Приложението към чл. 9, ал. 4.

С изменението се предвижда 6 щатни бройки на „Централна лаборатория за окачествяване на зърно, зърнени продукти и фуражи” (ЦЛОЗЗПФ) към Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) да преминат към Национална служба по зърното (НСЗ). 

Преминаването на ЦЛОЗЗПФ към НСЗ ще допринесе за повишаване качеството и ефективността на контрола по отношение окачествяването на зърното, зърнените продукти и фуражи. Ще се подобри значително изготвянето на анализи и  информация за качеството на зърното, за подпомагане на администрацията при вземане на управленчески решения, както и информираността на зърнопроизводители, зърнопреработватели и търговци на зърно. Това ще спомогне информацията, която предоставя НСЗ на Европейската комисия относно качеството на произведената продукция от мека и твърда пшеница, ечемик и царевица да бъде навременна, точна и коректна.

 Прехвърлянето на ЦЛОЗЗПФ ще бъде от полза в затвърждаването на постигнатото до момента. Ще се поднови и членството на ЦЛОЗЗПФ към GAFTA (Международна асоциация на търговците на зърно), което беше преустановено. По този начин ще се продължи наложилата се практика за извършване на междулабораторни изпитвания за анализ на зърно между двете организации.

С преминаването на ЦЛОЗЗПФ в структурата на НСЗ ще се възстанови практиката лабораториите в страната, които се намират най-вече в лицензираните публични складове за зърно и регистрираните зърнохранилища, да получават методическо ръководство и организирането на междулабораторни сравнителни изпитвания (тестове), в които основна роля играе ЦЛОЗЗПФ.


Дата на откриване: 23.4.2013 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Държавна администрация
Дата на приключване: 6.5.2013 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари