Обществени консултации

Предложение за изменение и допълнение на Националния план за разпределение на радиочестотния спектър, приет с Решение № 545 на МС от 2004 г.

Проектът за изменение и допълнение на Националния план за разпределение на радиочестотния спектър (НПРРЧС) е изготвен на основание чл. 11 от Закона за електронните съобщения (ЗЕС) (ДВ, бр. 28 от 19 Март 2013 г.).

Изменението и допълнението на Националния план за разпределение на радиочестотния спектър е едно от действията, заложени в Програмата на правителството на европейското развитие на България 2009-2013 г. и в плана към нея, като средство за изпълнение на поетите от правителството ангажименти за насърчаване на пазара на електронните съобщения.

Предлаганите изменения и допълнения в Националния план за разпределение на радиочестотния спектър са съобразени с предложенията на държавни органи и служби, разгледани на заседания на Съвета по националния радиочестотен спектър. Предложението е и във връзка с изпълнение на решенията на Световната конференция по радиосъобщения (WRC-12), Доклад 25 - европейската таблица за разпределение на радиочестотите на СЕРТ/ЕСС и Радиорегламента на Международния съюз по далекосъобщения.

С измененията и допълненията в Националния план за разпределение на радиочестотния спектър се постига по-пълна хармонизация на разпределението на радиочестотния спектър по радиослужби и ползватели с европейските и световните разпределения, както и се определя датата, от която радиочестотната лента 2500-2690 MHz може да се използва за наземни системи, позволяващи предоставянето на обществени електронни съобщителни услуги.

Предлаганият проект ще гарантира технологичното развитие чрез изграждане и развитие на ефективни електронни съобщителни мрежи от ново поколение – LTE, за предоставяне на съвременни широколентови услуги.

Лице за контакт:
Теодора Пасарелска;
Главен експерт в дирекция „Съобщения” в МТИТС и организационен секретар на СНРЧС;
Тел.: 02/949 2101;
E-mail: tpasarelska@mtitc.government.bg.


Дата на откриване: 18.4.2013 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Наука и технологии
Дата на приключване: 20.5.2013 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари