Обществени консултации

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 от 20.06.2006 г. за обработка и превоз на опасни товари по море и по вътрешни водни пътища

Предложението за изменение и допълнение на Наредба № 16 от 20.06.2006 г. за обработка и превоз на опасни товари по море и по вътрешни водни пътища (обн., ДВ, бр. 53 от 2006 г., изм. ДВ, бр. 46 от 2009 г., изм. ДВ, бр. 91 от 2010 г.) е свързано с провелата се в периода 19-21.2.2013г. допълнителна проверка от експерти от Европейската агенция по морска безопасност по въвеждане в българското законодателство на Директива 2009/17/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. за изменение на Директива 2002/59/ЕО относно създаване на система на Общността за контрол на движението на корабите и за информация (ОВ, L 131 от 2009 г.) и Директива 2011/15/ЕС на Комисията от 23 февруари 2011 година за изменение на Директива 2002/59/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за създаване на система на Общността за контрол на движението на корабите и за информация (ОВ L 49/33, от 2011 г.) (Директивите). По време на проверката експертите се запознаха с подзаконовите нормативни актове, с които са въведени Директивите, а именно:

1. Наредба за системите за движение, докладване и управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването в морските пространства на Република България (загл. изм. - ДВ, бр. 97 от 2010 г., в сила от 10.12.2010 г.);

2. Наредба за организацията за осъществяване на граничен паспортен, митнически, здравен, ветеринарномедицински и фитосанитарен контрол, както и контрол на транспортните средства в пристанищата на Република България, обслужващи кораби от международно плаване;

3. Наредба № 16 от 20 юни 2006 г. за обработка и превоз на опасни товари по море и по вътрешни водни пътища.

Във връзка с въвеждането изискванията на чл. 12 на Директива 2009/17/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. за изменение на Директива 2002/59/ЕО относно създаване на система на Общността за контрол на движението на корабите и за информация (ОВ, L 131 от 2009 г.) и чл. 12, параграф 1, б. „б” на Директива 2011/15/ЕС на Комисията от 23 февруари 2011 година за изменение на Директива 2002/59/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за създаване на система на Общността за контрол на движението на корабите и за информация (ОВ L 49 от 2011 г.) експертите от Европейската агенция по морска безопасност отправиха препоръка да бъде изменена и Наредба № 16 от 20 юни 2006 г. за обработка и превоз на опасни товари по море и по вътрешни водни пътища. Към момента чл. 12 е въведен с последните промени на Наредбата за организацията за осъществяване на граничен паспортен, митнически, здравен, ветеринарномедицински и фитосанитарен контрол, както и контрол на транспортните средства в пристанищата на Република България, обслужващи кораби от международно плаване. Действащата разпоредба на чл. 7 от Наредба № 16 не е в съответствие с разпоредбата на чл. 31, ал. 1 от Наредбата за организацията за осъществяване на граничен паспортен, митнически, здравен, ветеринарномедицински и фитосанитарен контрол, както и контрол на транспортните средства в пристанищата на Република България, обслужващи кораби от международно плаване и следва да бъде изменена.

В тази връзка проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 от 20 юни 2006 г. за обработка и превоз на опасни товари по море и по вътрешни водни пътища регламентира разделение между превоза по море и по вътрешни водни пътища:

а) превоз на опасни и/или замърсяващи товари по море;

б) превоз на опасни товари по вътрешни водни пътища.

Предложението за разделение между превоза по море и по вътрешни водни пътища цели избягване изменение на наименованието на Европейското споразумение за превоз на опасни товари по вътрешните водни пътища (ADN) както и запазване смисъла на термина за „замърсяващ товар” предвиден в приложения I, II и III на Международната конвенция за предотвратяване замърсяването от кораби (MARPOL 72/78), която е неприложима за вътрешните водни пътища.

Проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 от 20 юни 2006 г. за обработка и превоз на опасни товари по море и по вътрешни водни пътища предвижда следните изменения и допълнения:

1. В заглавието на наредбата, Раздел II и Раздел III.

2. В чл. 1, т. 1, чл. 3, ал. 1 и ал. 2, чл. 4а, чл. 5 и чл. 6.

3. В чл. 7:

3. 1. В т. 7 думите „Резолюция MSC.150 (77) на ИМО” се заменят с „Резолюция MSC.286 (86) на ИМО;

3. 2. Алинея 4 се отменя.

4. В чл. 8:

4. 1. В ал. 1, т. 2 думите „(форма FAL.2/Circ.51 от 15 март 1999 г.)” се заменят с „форма „IMO FAL Form 7”, съгласно FAL.2/Circ.51/Rev.1 от 14 февруари 2002 г.;

4. 2. В ал. 2 след думите „(IMDG Code)” се добавят „и липса на или несъответствия в товарните документи посочени в ал. 1.”

5. В § 1 от Допълнителните Разпоредби се създава т. 3а, като се дава определение на термина „замърсяващи товари”.

Лице за контакти:
Силвина Бакърджиева;
Старши експерт в дирекция „ЕСМОП”;
ИА „Морска администрация”;
Тел.: 02/9300 934;
E-mail: Silvina.Bakardzhieva@marad.bg
 


Дата на откриване: 15.4.2013 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 28.4.2013 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари