Обществени консултации

Проект на Национална програма по безопасност и здраве при работа - 2013 година

Чрез НПБЗР – 2013 г. Правителството на Република България определя своите цели и приоритети в областта на безопасните и здравословни условия на труд. Очертани са ангажиментите на държавните органи, работодателските организации, организациите на работниците и служителите, неправителствените организации и др. за осигуряване на благосъстоянието при работа, като се отчитат промените на работното място и възникването на нови професионални рискове в условията на икономическа криза.

Програмата включва и доразвива изпълнението на основните приоритети от Стратегията по безопасност и здраве при работа 2008-2012 г., като следва и новите насоки за развитие на политиката на Европейския съюз, очертани от Европейската комисия  в приоритетите на Стратегия Европа 2020 за създаване на условия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, в полза на гражданите, предприятията и работниците.  Съобразена е и с препоръките на Международната организация на труда за насърчаване на безопасните и здравословните условия на труд.

Основна цел на НПБЗР – 2013 г. е превенция на свързаните с работата заболявания, професионални болести и трудови злополуки.

За постигане на основната цел на НПБЗР-2013 г. ще се реализират мерки в следните приоритетни области:

  1. Гарантиране на правилното прилагане на законодателството в областта на безопасните и здравословни условия на труд;
  2. Ефективно управление на професионалните рискове, в т.ч. и на новите и увеличаващи значението си рискове на работното място;
  3. Насърчаване на промените в поведението на работещите и работодателите към прилагане на подход, насочен към укрепване на здравето и работоспособността.

Изпълнението на заложените мерки е финансово осигурено от: Държавния бюджет, в съответствие с програмните бюджети на отговорните министерства, ведомства и организации за 2013 г.; Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”; фонд „Условия на труд” и други източници.


Дата на откриване: 3.4.2013 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 19.4.2013 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари