Обществени консултации

Правила за плаване по река Дунав

На основание чл. 8, б. „f” и чл. 23 от Конвенцията за режима на корабоплаване по Дунава (Обн. ДВ. бр.112 от 1949г.) Дунавската комисия е приела Правила за плаване по река Дунав, с приложения от 1 до 10 към тях, както и Специалните препоръки за прилагане от компетентните власти на крайдунавските страни. Правилата за плаване по река Дунав са приети от Дунавската комисия с Постановление на Четиридесет и осмата сесия от 25 април 1990 г. (док ДК/СЕС 48/21). Правилата за плаване по река Дунав, приети от Дунавската комисия са изменени и допълнени както следва: с Постановление на 53-та сесия на Дунавската комисия (док ДК/СЕС 53/32) от 12 април 1995 г., с Постановление на 55-та сесия на Дунавската комисия (док ДК/СЕС 55/52) от 24 април 1997 г., с Постановление на 56-та сесия на Дунавската комисия (док ДК/СЕС 56/32) от 27 април 1998 г., и с Постановление на 60-та сесия на Дунавската комисия (док ДК/СЕС 60/47) от 23 април 2002 г.

Последната редакция на Правилата за плаване по река Дунав е приета от Дунавската комисия с Постановление на 75-та сесия на Дунавската комисия (док. ДК/СЕС 75/24) от 14 декември 2010 г. и е свързана със:

1. съвременното равнище на развитие на корабоплаването по Дунава, както и необходимостта от обезпечаване на неговата безопасност, и

2. новата редакция на Европейските правила за плаване по вътрешните водни пътища на ИКЕ на ООН (ЕПСВВП) (ЕСЕ/TRANS/SC.3/115/Rev.4).

С Постановлението от 75-та сесия на Дунавската комисия от 2010 г.  на страните-членки на Дунавската комисия е препоръчано да въведат в своето законодателство новите Правила за плаване по река Дунав като отменят досега действащите.

Правилата за плаване по река Дунав се състоят от две части:

а) Основни положения, които регламентират редът и номерацията на главите, а също и наименованията на всички членове на Основните положения, приети от Комисията;

b) Специални положения, които крайдунавските страни и Специалните речни администрации да прилагат на техните участъци от реката, ако счетат това за необходимо според местните условия за корабоплаване, като се имат предвид приетите Основни положения  и Специални препоръки.

Правилата съдържат 9 Глави и 10 Приложения:

1. Глава първа: Общи положения;

2. Глава втора: Опознавателни знаци и скали на газенето. измерване на корабите;

3. Глава трета: Зрителна сигнализация на корабите;

4. Глава четвърта: Звукова сигнализация; радиотелефонна връзка;навигационни прибори;

5. Глава пета: Сигнални знаци, регулиращи плаването и знаци от навигационната пътева обстановка;

6. Глава шеста: Правила за плаване;

7. Глава седма:Правила за престой;

8. Глава осма: Изискване за подаване на сигнали и предоставяне на данни;

9. Глава девета: Предотвратяване замърсяването на водите и отстраняване на отпадъците, образувани на борда на корабите.

Република България е въвела Правилата за плаване по река Дунав от 1990 г. с Постановление № 7 на Министерския съвет от 14.01.1992 г. за приемане на Правилник за плаване в българския участък на река Дунав и Правилник за опазване на река Дунав от замърсяване при корабоплаване (обн., ДВ, бр. 6 от 1992 г.). Правилникът е изменен и допълнен с Постановление № 10 на Министерския съвет от 16.01.1998 г. (обн., ДВ, бр.10 от 1998 г.), Постановление № 273 на Министерския съвет от 18.12.1998 г. (обн., ДВ, бр. 153 от 1998 г.) и Постановление № 122 на Министерския съвет от 23.06.2005 г. (обн., ДВ, бр. 55 от 2005 г.).

Приемането на Постановление на Министерския съвет за приемане на представения проект на Правила за плаване по река Дунав е свързано с Приоритет „V.6 Повишаване нивото на безопасността, сигурността и качеството на предоставяните транспортни услуги. достъпност и регионална обвързаност” и мярката за осигуряване на качествен и леснодостъпен транспорт във всички райони на страната от Програма на правителството на европейското развитие на България за периода 2009-2013 г.

Лице за контакти:
Силвина Бакърджиева;
Старши експерт в дирекция ЕСМОП;
Изпълнителна агенция „Морска администрация”;
Тел.: 02/930 09 34;
silvina.bakardzhieva@marad.bg.
 


Дата на откриване: 15.3.2013 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 28.3.2013 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари