Обществени консултации

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 14 от 14.09.2004 г. за оборудването, регистрацията и използването на радиотелефонната служба в корабоплаването по вътрешните водни пътища

Наредбата цели привеждането на подзаконовата нормативна уредба в съответствие с изискванията на Регионалното споразумение относно радиотелефонната служба по вътрешните водни пътища (обн., ДВ, бр. 44 от 2012 г.). Регионалното споразумение съдържа общи принципи и правила за безопасност на хората и товарите по вътрешните водни пътища. В наредбата е регламентирано и изискване за представяне на сертификат пред Изпълнителна агенция „Морска администрация”, с който лицата, извършили инсталирането на радиооборудването удостоверяват правилността на монтажа му. Този сертификат удостоверява също, че в радиооборудването са кодирани съответните MMSI и/или ATIS номера.

С проекта се цели и постигане на съответствие с разпоредбите на чл. 60б, т. 1 от Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България и Закона за електронните съобщения.

В проекта на наредбата се предлага да отпадне изискването за издаване на удостоверение за корабна радиостанция от Изпълнителна агенция „Морска администрация”, което ще бъде заменено с разрешение за корабна радиостанция,  тъй като в чл. 60б, т. 1 от Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България е регламентирано, че министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията или упълномощено от него длъжностно лице издава разрешения за използване на радиостанции и радиолокационни станции на плаващи обекти и води публични регистри за издадените разрешения. Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията е предоставил правомощията по издаване на разрешение за корабна радиостанция на Изпълнителна агенция „Морска администрация”. Разрешението за корабна радиостанция удостоверява правото да се използват на кораба излъчващи радиосредства на съответните честоти, с указана максимална мощност и модулация и се издава за корабните радиостанции преди пускането им в експлоатация. Разрешението за корабна радиостанция е безсрочно. Изпълнителна агенция „Морска администрация” може да отнеме разрешението за корабна радиостанция, когато не са изпълнени условията, посочени в него.

В проекта на наредбата се предлага да отпадне изискването за наличие на удостоверение за регистрация по обща лицензия, издавано от Комисията за регулиране на съобщенията, тъй като с приемането на Закона за електронните съобщения е отменен Законът за далекосъобщенията, в който е бил регламентиран горепосочения лицензионен режим.

Лице за контакти:
Иван Игнатов;
Главен инспектор;
Отдел „Кораби”, дирекция „Инспекционна дейност”;
Изпълнителна агенция "Морска администрация";
Тел.: 02/ 93 00 936;
E-mail: ignatov@marad.bg
 


Дата на откриване: 12.3.2013 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 25.3.2013 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари