Обществени консултации

Постановление за изменение и допълнение на Постановление № 1 на Министерския съвет от 9.01.2013 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2013 г.

Предлаганите изменения и допълнения засягат Постановление № 1 на Министерския съвет от 2013 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2013 г в частта му, съставляваща ред 15 от Приложение № 6 към чл. 16 „Разходи за заплати, възнаграждения и задължителни осигурителни вноски на лицата по трудови, извънтрудови и служебни правоотношения (разходи за персонал) на първостепенни разпоредители с бюджетни кредити по чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 г.“

Съгласно чл. 16в от Закона за гражданското въздухоплаване Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация” е национален надзорен орган по отношение на безопасната и ефективна работа на доставчика на аеронавигационно обслужване. При изпълнение на функциите си националният надзорен орган е независим от доставчика на аеронавигационно обслужване.

Финансовите средства за издръжка на националния надзорен орган за дейността му се превеждат всяка година целево от Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение” по собствена сметка и се усвояват от Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация”. За да бъде извършено разходването на тези средствата от Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация” е необходимо да се извърши корекция на приходната и разходната част на бюджета за 2013 г. на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, респективно Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация”, поради което се предлагат измененията в ред 15 в Приложение № 6 на Постановление № 1 на Министерския съвет от 9.01.2013 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2013 г.

Отчитането на финансовите средства за надзор съгласно чл. 16в от Закона за гражданското въздухоплаване, предоставени целево чрез корекция по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, респективно Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация”, се осъществява с въвеждането на отделна аналитичност по счетоводни сметки. Тези целеви разходи се извършват при спазване на условията, посочени в чл. 16в, ал. 10 от Закона за гражданското въздухоплаване.

Приемането на постановлението е от съществено значение за изпълнение на мярка „Осигуряване и поддържане високи нива на качество на аеронавигационното обслужване в контекста на Единното европейско небе”, която е част от Приоритет I от Програмата на правителството на европейско развитие на България,  а именно „Повишаване доходите на българските граждани, растеж и модернизиране на българската икономика”, подприоритет I.8 „Ускорено изграждане, поддържане и модернизация на транспортната инфраструктура” -  „Подобряване функционирането на авиационния сектор”.

Проектът не въвежда разпоредби от правото на Европейския съюз, поради което не се прилага справка за съответствие с правото на Европейския съюз.  

Лице за контакти:
Димитър Тарлев,
Директор на дирекция "АПОФСД",
Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация",
Тел.: 02/930 10 84,
E-mail: dtarlev@caa.bg


Дата на откриване: 4.3.2013 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 17.3.2013 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари