Обществени консултации

ПМС за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

С проекта на постановление се предлагат изменения и допълнения в Наредбата за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация, в Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация и в Наредбата за служебното положение на държавните служители.

Целта на предложените изменения и допълнения е да се усъвършенства нормативната уредба за държавната служба, като са взети предвид резултатите от прилагането й, както и да се синхронизират подзаконовите актове във връзка с регламентирания в чл. 86а от Закона за държавния служител (ЗДСл) институт за хоризонтално командироване. Цитираната разпоредба дава възможност органът по назначаването след получено писмено съгласие на държавния служител да го командирова временно да изпълнява службата си в друга администрация за срок до две години, с възможност за еднократно удължаване на срока.

1. Предложените изменения и допълнения в Наредбата за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация са свързани с:

  • условията и реда за оценяване изпълнението на служителите, командировани по реда на чл. 86а от ЗДСл. В съответствие със законовата разпоредба, оценяващият и контролиращият ръководител са от изпращащата администрация. Предлага се всички етапи на оценяването да се извършват въз основа на информация от служителя в приемащата администрация, който възлага задачите и отговаря за дейността на командирования;
  • подобряване на процедурата при промяна на оценката от контролиращия ръководител;
  • уточнения в приложното поле на наредбата. Извън него до момента бяха органите по назначаване и техните заместници, лицата извън основната численост на персонала и лицата, за които в закон е предвидено друго. Предложено е към тях да се добавят и членовете на политически кабинети, съветниците и експертите към тях;
  • дефиниране на понятието „компетентност“.

2.  Измененията и допълненията в Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация са свързани със създаването на правила относно основните месечни заплати и допълнителните възнаграждения на служителите, командировани  по реда на чл. 86а от ЗДСл:

  • индивидуалните заплати не може да са по-ниски от основната  заплата, получавана от държавния служител преди командироването му;
  • увеличението на заплатата въз основа на последната годишна оценка  се извършва и за тези служители;
  • допълнителните възнаграждения се определят и изплащат от изпращащата администрация, въз основа на индивидуална оценка. Определената индивидуална оценка следва да бъде съобразена със скалата за оценяване на съответната изпращаща администрация.

3.  Предложените изменения и допълнения в Наредбата за служебното положение на държавните служители са свързани с:

  • подобряване на процедурата за издаването на дубликат на служебна книжка, когато тя е загубена или унищожена. За лица, които са в служебно правоотношение това се прави от съответната администрация. За лица, които не са в служебно правоотношение дубликатът се издава от Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”;
  • изменение на срока на съхранение на служебните книжки  след прекратяване на служебното правоотношение от 10 на 50 г., в съответствие със срока за съхранение на трудовите книжки;
  • уреждане на процедурата за командироване,  правото на представително облекло, реда за ползването на платен годишен отпуск, осигуряването на   безопасни и здравословни условия на труд за служителите, командировани по реда на чл. 86а от ЗДСл.


Дата на откриване: 14.2.2013 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Държавна администрация
Дата на приключване: 28.2.2013 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари