Обществени консултации

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА № … ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕДА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА НАЦИОНАЛНИ ПРОЯВИ, ЧЕСТВАНИЯ НА СЪБИТИЯ И БЕЛЕЖИТИ ДЕЙЦИ В ОБЛАСТТА НА КУЛТУРАТА

  Причините, наложили издаването на наредбата, се съдържат в разпоредбата на чл. 21, ал.1, изречение второ от Закона за закрила и развитие на културата (ЗЗРК), която предвижда да се определи ред за финансиране на национални прояви и чествания на събития и бележити дейци в областта на културата, включени в културния календар, наричани по-нататък „събития“, като те може да са и международни или да са свързани с външнополитическите приоритети на държавната политика в областта на културата.

 Финансирането на събитията се предхожда от планиране, качествена и финансова оценка и класиране на предложенията. Планирането се извършва при съобразяване с направените разходи за финансиране през предходната година и по критерии, изчерпателно посочени в приложението към наредбата.

 

 ІІ. Целта на проекта на наредба е с нормативен акт да се уреди процедурата – от набирането на предложения за събития за включване в културния календар за следващата година, до приключването - с финансиране на одобрените събития. Координирането и контролирането на планирането, разпределянето, разходването, отчитането и възстановяването на средствата за финансиране на събитията, се извършва от министъра на културата.

Министерството на културата ежегодно публикува на своята интернет страница покана за набиране на предложения за събития, заедно с информация за реда за внасянето им и за условията, на които те трябва да отговарят. Оценяването на проведени събития и разглеждането и класирането на предложенията за събития се извършва от експертна комисия, назначена от министъра на културата или оправомощено от него лице. След като вземе предвид основанието, значимостта, административното съответствие, очакваните резултати и последиците от провеждането на всяко събитие, включително и очакваните разходи, комисията класира събитията и предлага размер на финансиране.

 Комисията отчита своята дейност в подробен протокол до министъра на културата, в който посочва обсъдените предложения, прилага списъка на класираните, резервните и неодобрените от тях, излага подробни мотиви за взетите решения, а също и прави предложенията за размера на финансиране на класираните предложения. Министърът на културата или оправомощеното от него лице утвърждава получения протокол, но може и да го върне на комисията, когато информацията в него не е достатъчна за вземане на решение или се констатира нарушение в работата на комисията.

Процедурата е публична, като списъкът на класираните, резервните и неодобрените предложения се публикува на интернет страницата на Министерството на културата.

В наредбата се регламентират сроковете за изплащането на одобрените за съответната година средства, което ще се извършва два пъти през годината -до 30 април –70 %, а остатъкът от 30 %  - до 30 септември.

Когато класирани събития не може да бъдат финансирани поради изчерпване на средствата за съответната година, те съставляват резерв и при наличие на финансов ресурс поради отпадане на събитие, освободените средства може да се използват за финансово подпомагане на събитието от резерва в поредност съгласно класирането.

Наредбата предвижда задължение културният календар за 2025 г. да се внесе в Министерския съвет до 1 ноември 2024 г. Започналите процедури по финансиране на събития от културния календар, които до влизането в сила на наредбата не са приключени, се довършват при досегашните условия и ред.


Дата на откриване: 9.7.2024 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Култура
Дата на приключване: 9.8.2024 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари