Обществени консултации

Проект на Наредба за общите условия за провеждане на конкурсите за предоставяне на средства от Националния фонд „Култура”, за допустимост на разходите, за оценка на проектите и за тяхното изпълнение

Причини, които налагат приемането на Наредба за общите условия за провеждане на конкурсите за предоставяне на средства от Националния фонд „Култура“, за допустимост на разходите, за оценка на проектите и за тяхното изпълнение:

Съгласно разпоредбата на чл. 32а, ал. 1 от Закона за закрила и развитие на културата (ЗЗРК), в сила от 23.02.2024 г., общите условия за провеждане на конкурсите, за допустимост на разходите, за оценка на проектите и за тяхното изпълнение се определят с наредба на министъра на културата, съгласувана с министъра на финансите.

Проектът на Наредба урежда правилата за предоставяне на публични средства на бенефициенти на Националния фонд „Култура“; състава на комисиите за оценка на проектните предложения, изискванията към кандидатите, участници в конкурсната процедура, както и работата на оценителните комисии; условията за сключване на договор за финансово подпомагане с бенефициентите на Фонда. Уреждат се детайлно актовете и документите, които органите на фонда утвърждават и издават за провеждане на конкурсните процедури. Предвидено е, че при провеждане на конкурсната процедура се осъществява оценка на всяко проектно предложение, която включва оценка на административно съответствие и допустимост и експертна и финансова оценка. Уредено е класирането на всички проектни предложения, чиято оценка е по-голяма или равна на минимално допустимата, определена по съответната конкурсна процедура, както и определянето на проектите, за които ще бъде предоставено финансово подпомагане.

Настоящият проект изпълнява индикатор в рамките на проект № 42 „Развитие на културните и творчески сектори“ по Националния план за възстановяване и устойчивост, дейност 1.1. „Законодателна промяна в правната рамка на Националния фонд „Култура“ за изпълнение на инвестиция C11.I6 „Развитие на културния и творческия сектори“, от Механизма за възстановяване и устойчивост. Очаква се изпълнението на индикатора да повиши ефикасността и прозрачността на публичните разходи за култура и включва преразглеждане на организацията и на управленската структура на Фонда. Индикаторът следва да бъде изпълнен чрез влизане в сила на нормативния акт.

Същевременно в момента се изпълнява на напреднал етап обществена поръчка по „Разработване и внедряване на електронна система със софтуерно решение за улесняване на всички операции във вътрешните и външните административни процеси на Националния фонд „Култура“. Настоящият проект е в съответствие с вече изготвените и приети двустранно документи, залагащи процесите в бъдещата електронна система.


Дата на откриване: 9.7.2024 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Култура
Дата на приключване: 9.8.2024 г.
Коментари
Добави коментар
 
10 юли 2024 г. 11:44:37 ч.
Aziti

допълнения по Чл. 3.

"тематична област на културата" - как се дефинират и категоризират областите?!

"конкурс" - как се дефинира термина?! В сферата на културата тази дума е компрометирана и може би трябва да поберете друга.

 

 

Чл. 3.

(4) Индикативната годишна програма за конкурсите на фонда включва информация за всеки конкурс:

 

Moля да добавите

5) целева група ( моля да разграничите между организатор, участници, публика, взъимодействие с други сектори като например туризъм - "културните продукти" са се превърнали в инструмент на туристическия бранш, итн)

 

10 юли 2024 г. 12:01:48 ч.
Aziti

Устойчивост и национално въздействие

Моля да обърнете специално внимание на устойчивостта и въздействието на проектите. От наредбата не става ясно, че устойчивостта и национално въздействието е приоритет на държавата. Моля да добавите конкретни мерки и да гарантирате устойчивост и национално въздействие.

Наблюдава се национална подкрепа на перфектно написани и разписани проекти за локални пърформанси без никакво национално значение и без национална отчетност на резултатите. Много от проектите остават без държавно финансиране, защото проектите са разписани не достатъчно перфектно, за да получат максимален брой точки. Каква подкрепа ще предоставите на кандидатите да успеят да разпишат проектите си така, че да имат шанс да получат финансиране, а да не отпадат заради формалности и липси на запетаи и пояснения според очакванията на финансиращия огран.