Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за допълнение на Наредбата за условията и реда за съхраняване и унищожаване на наркотични вещества, растения и прекурсори, както и за вземане на представителни проби от тях

С предлаганото допълнение се цели да се разрешат проблеми възникнали за полицейските и разследващите органи на Министерството на вътрешните работи (МВР) във връзка с правоприлагането по Наредбата за условията и реда за съхраняване и унищожаване на наркотични вещества, растения и прекурсори, както и за вземане на представителни проби от тях, приета с ПМС № 28 от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 18 от 2006 г.) (Наредбата) Предвиденият ред в Наредбата се отнася до съхраняване и унищожаване на наркотични растения - засети с марихуана ниви и площи, при които се изземат представителни проби на място от съответната нива, а останалото количество следва да бъде унищожено чрез изгаряне и разораване на нивата или площта. Към момента в Наредбата липсва правна уредба относно случаите, в които се изземва марихуана и/или други наркотични растения, засети и отглеждани в домашни условия (в саксии) или импровизирани помещения - „оранжерии“. Предаването за унищожаване на иззети количества наркотични вещества след отделянето на представителните проби по чл. 6а от Наредбата също създава затруднения. По-големите количества от тези веществени доказателства не се приемат в специализирания склад на Централно митническо управление (ЦМУ) на Агенция „Митници“. В отделни случаи, веществените доказателства се връщат с устни указания да бъдат унищожени от съответната областна дирекция на МВР по реда на чл. 6б от Наредбата, като отказът за приемането им от ЦМУ не е обективиран в писмен документ. Това води и до невъзможност за своевременно приключване на досъдебните производства. Предвижда се създаването на чл. 6в в Наредбата, който ще уреди случаите, които са извън приложното поле на предходните разпоредби. Констатирана в някои случаи е и невъзможност за спазване на едноседмичния срок от получаване на физикохимичната експертиза за предаването на веществените доказателства - наркотични вещества на съхранение в Агенция „Митници“, както е предвидено в чл. 10 от Наредбата. Създаден е неформално ред за предаване за съхранение на наркотични вещества, иззети като веществени доказателства за прием в ЦМУ чрез предварително запазване по телефон на дата и час, които в повечето случаи са за след 1 - 2 месеца от датата на обаждането. Забавянето от повече от два месеца на предаването на наркотичните вещества прави невъзможно приключването на досъдебните производства от тази категория в разумни срокове, тъй като наблюдаващите прокурори изискват да бъде приложен към материалите по конкретното досъдебно производство и приемо-предавателен протокол от ЦМУ, какъвто не може да бъде приложен, тъй като наркотичните вещества не са предадени. Разпоредбата на чл. 10 ще бъде изменена, като се предвижда подходящ срок за предаването на иззетите количества наркотични вещества. Очаква се изготвеният проект на Постановление на Министерския съвет за допълнение на Наредбата за условията и реда за съхраняване и унищожаване на наркотични вещества, растения и прекурсори, както и за вземане на представителни проби от тях, приета с ПМС № 28 от 2006 г. да разреши посочените проблеми.


Дата на откриване: 5.6.2024 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 5.7.2024 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
01 юли 2024 г. 17:16:42 ч.
Иван

Проектът противоречи на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите

В случай, че споменатите растения следва да се изпращат в Централното митническо управление (ЦМУ) то е необходимо да се промени и ЗКНВП (чл.93 и чл.95). В противен случай наредбата ще противоречи на закона. Иначе Агенция "Митници"  ще трябва да съхранява големи количества коноп вечно:

"(Чл. 95 Унищожаването на растенията, наркотичните вещества, техните препарати и представителните проби се извършва при условия и по ред, определени с наредбата по чл. 91, ал. 1 .

(2) отм., бр. 22 от 2010 г.)

(3) Унищожаването по ал. 1, извън случаите по чл. 93, се извършва от КОМИСИЯ, съставена от представители на Националната следствена служба, Агенция "Митници" и специализираната администрация на Министерството на здравеопазването.)"

т.е незаконните растения не могат да се унищожават през Централното митническо управление !