Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за приобщаващото образование, приета с Постановление № 232 на Министерския съвет от 2017 г.

С проекта на акт се предлагат частични изменения и допълнения в чл. 104 и чл. 105 на Наредбата за приобщаващото образование, с което се създава възможност да се осигурят технически средства и софтуери за допълваща и алтернативна комуникация, както и подпомагащите технически средства и софтуери за деца и ученици със специфични нарушения на способността за учене – с дислексия, дисграфия и дискалкулия.

С предложения проект се премахва поименното изброяване на тестове за психологическа оценка, което ще даде възможност екипите за подкрепа за личностно развитие да използват равнопоставено всички конструирани или адаптирани в българска представителна извадка инструменти с доказани  психометрични характеристики  – валидност, надеждност, наличие на нормативни стойности.


Дата на откриване: 3.6.2024 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 3.7.2024 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
06 юни 2024 г. 19:58:28 ч.
Aziti

Афантазия

Oграничения на способността да си представяш нещата 3D се нарича афантазия. Моля да добавите наред с другите специфични нарушения на способността за учене – дислексия, дисграфия и дискалкулия

06 юни 2024 г. 20:10:18 ч.
Aziti

Тестове, а след това накъде?!

Отново се говори за тестове...

По кой метод възрастните диагностицират нарушението на дадена способност ни най-малко представлява интерес за тестваното дете и един родител. По-скоро подходите и отношението към детето с дадено нарушение е важно за неговото психически развитие. Етикетирането на децата може да доведе до неразвиване на потенциала им, защото те получават "диагноза" и няма нужда да правят или да се опитват да правят това или онова. Могат ли, обучени ли са и тествани ли са учителите да работят с такива деца в СМЕСЕНА среда?!

 

06 юни 2024 г. 20:27:56 ч.
Aziti

Подпомагащите технически средства за всички?!

Защо едните да използват калкулатор, а другите не?!

Защо едните да използват речник, а другите не?!

Защо едните да правят тест на лаптоп и да пускат програмата за автоматично разпознаване на грешки, а другите не...Предоставянето на подпомагащите технически средства и софтуери може изведнъж да се възприеме като неправда или дори някой може да се престави като "нарушен", за да има правото да използва разрешените подпомагащи технически средства и софтуери и да повиши резултатите си.

Ако подпомагащите технически средства се използват масова на работното място, нека те да се разрешат за всички, а децата с нарушения да получават повече време за работа.

 

 

06 юни 2024 г. 20:55:21 ч.
Aziti

Професионално ориентиране при нарушения

Дислексия, дисграфия, дискалкулия, афантазия, или "музикален инвалид" или липса на музикален слух и ритмичност или неразвит навреме музикален слух и ритмичност...Всички тези ограничения на способностите за учене, представляват проблем за обучението в дадена професионална посока и трябва да се компенсират с много труд и със специална методика или с приложение за настройка/конфигурация на инструмента например и последваща реакция, като причината за късането на струни трябва да се търси другаде, а не в приложението за определяне на тона :-)Моля да се разработят и специални тестове и материали за професионално ориентиране. Моментните ограничения не трябва да са причина за отказване на децата да изберат дадена професия, стига да има методика за развиване на "нарушените" уменията по нестандартен начин, различен oт разписания план на МОН, и стига да не се концентрират възрастните върху предоставянето на парични средства за "протези" и "патерици" с цел бързо и лесно достигане до "целта" на МОН.

07 юни 2024 г. 09:43:48 ч.
Aziti

Учене без разбиране

Специфично нарушения на способността за учене ли е успешното учене без рабиране?!

Или с други думи производството на папагали и зубрачи, които след изпит рестартират хартдиска и изтриват всичко, за да инсталират следващата програма и направят място за запаметяване на нова информация?!

Има ли инструменти с доказани  психометрични характеристики, които могат да измерват ученето без разбиране?! Моля психометрично да изчислите дали успешното учене е било без разбиране с цел постигане на добра оценка на тест, ИЛИ успешното учене е било с несподелено разбиране с цел задоволяване на очакванията на отсрещната оценителна страна.

28 юни 2024 г. 12:01:35 ч.
ИИИ

Подкрепа и много важно допълнение

Из писмо до служебния министър на образованието и науката - вх. № 1105-110/28.06.2024 г.

Във връзка с подготвените изменения и допълнения в Наредбата за приобщаващото образование (27.10.2017 г., измен. 19.03.2024 г.), подкрепяме направените предложения за подкрепа на деца и ученици със специфични нарушения на способността за учене.

Същевременно считаме за наложително, неотложно и целесъобразно да се направи още едно допълнение, с което да се преодолее съществен пропуск при съставянето на Наредбата, свързан с отсъствието в нея на ученическото самоуправление като важна съставна част от  приобщаващото образование.

  1. Цел: Запълване на значим пропуск в нормативната уредба.

Предлагаме да се допълни чл. 20, ал. 1 от Наредбата за приобщаващото образование по отношение Заниманията по интереси в т. 1 само с четири думи по следния начин: дейности за стимулиране развитието на личностни качества, социални и творчески умения и изяви на способностите в областта на науките, технологиите, изкуствата, спорта, глобалното, гражданското, здравното и интеркултурното образование, образованието за устойчиво развитие, както и за придобиване на умения за лидерство, включително чрез ученическото самоуправление“ (аналогично на чл. 92 ал. 2 от ЗПУО във връзка с  чл. 171 ал. 1 т. 11 и чл. 171 ал. 2.).

В мотивите ще споделим малка част от възможностите, ценностите и ползите, които подкрепят родителите (по проведени от нас анкети през 2021-2023 г.) и носи със себе си ученическото самоуправление, като:

  • Смислено организиране на житейското време извън задължителните учебни занятия и придобиване на умения за живот.
  • Много по-активно участие в живота на училищната общност и придобиване на социални умения.
  • Осъзнаване и практикуване на връзката между упражняване на правата и носенето на отговорност като осъзнато гражданско поведение.
  • Увеличаване на броя на социално активните деца и млади хора в училището, чрез които могат да се постигат по-високи образователни и възпитателни цели.
  • Превенция и преодоляване на зависимости и проблемно поведение.
  • Подпомагане на общата подкрепа за личностното развитие в училището по чл. 15 от Наредбата за приобщаващото образование.
  1. Заинтересовани страни: учениците; родителите; училищата и техните директори;

педагогическите специалисти – класни ръководители, психолози, педагогически съветници; МОН като институция, провеждаща държавната политика в областта на образованието и правата на децата и учениците.

Уверени сме, че МОН няма да допусне за седми път (2018, 2019, 2020 (2), 2021, 2024) да не включи ученическото самоуправление в Наредбата за приобщаващото образование, след като то е част от Цел 5.9. Разширяване на възпитателната функция на образователните институции“ от Стратегическата рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в Република България (2021-2030).

Настоятелството на Фондация „Институт за информални иновации”