Обществени консултации

проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-12 от 12.04.2010 г. за условията и реда за изплащане на възнагражденията и обезщетенията на военнослужещите

Част от действащите разпоредби на Наредба № Н-12 от 12 април 2010 г. за условията и реда за изплащане на възнагражденията и обезщетенията на военнослужещите (Наредбата) следва да се синхронизират с променените разпоредби на ЗОВСРБ (бр. 2 от 5.01.2024 г., в сила от 5.01.2024 г. и бр. 38 от 30.04.2024 г., в сила от 30.04.2024 г.), в т.ч. чл. 4, чл. 10 и Приложение 1 към чл. 5, ал. 1 от Наредбата.

Изменения и допълнения са обвързани с актуализиране на акта на министъра на отбраната, като се предлага:

1. Изплащането на възнагражденията и обезщетенията на военнослужещите да се извършва по банков път, като информацията за начислените възнаграждения и направените удръжки да се предоставя по електронен път чрез използваните в МО, СППМО и БА информационни услуги.

2. Към определените в Наредбата случаи на отстраняване от длъжност на основание чл. 158 (временно отстраняване от длъжност при условията и по реда на Наказателно-процесуалния кодекс), се добавя и чл. 158а, от ЗОВСРБ (временно отстраняване от длъжност при отнет или отказан достъпът до класифицирана информация).

          3. Въвежда се текст, който регламентира хипотезата при увеличение в размерите на основните месечни възнаграждения и/или допълнителните възнаграждения, размерите им да се индексират, считано от датата на увеличението, когато военнослужещите са в платен годишен отпуск и/или престояват в специални или временни задгранични щатове на министъра на отбраната.

4. Уточнява се начина на изчисляване на допълнителното възнаграждение по чл. 215 (заместване на отсъстващ повече от 30 работни дни военнослужещ) и чл. 216 (временно изпълнение на задълженията на вакантна длъжност) от ЗОВСРБ. Размерът на допълнителното възнаграждение на военнослужещия се определя по реда на чл. 212 от ЗОВСРБ, като в случаите по чл. 215 от ЗОВСРБ е 25 на сто от месечното възнаграждение за длъжността и притежаваното военно звание на замествания военнослужещ, а в случаите по чл. 216 от ЗОВСРБ е 25 на сто от месечното възнаграждение за вакантната длъжност и притежаваното от военнослужещия военно звание.

Предложеният проект на акт няма да доведе до въздействие върху държавния бюджет, не са необходими допълнителни разходи (трансфери) други плащания по държавния бюджет за прилагането му.

С проекта на наредба не се въвеждат актове на Европейския съюз.

С въвеждането на предложените изменения и допълнения на Наредбата ще се постигне по-голяма яснота и точност при прилагането на изменените текстове.


Дата на откриване: 3.6.2024 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 3.7.2024 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари