Обществени консултации

Проект на Решение на Министерския съвет за утвърждаване броя на приеманите за обучение студенти и докторанти в държавните висши училища и научните организации на Република България през учебната 2024 – 2025 година

Проектът на Решение на Министерския съвет е съобразен със Закона за висшето образование, с Постановление на Министерския съвет № 64 от 25.03.2016 г. за условията и реда за утвърждаване на броя на приеманите за обучение студенти и докторанти в държавните висши училища и за приемане на Списък на приоритетните професионални направления и на Списък на защитените специалности (ПМС № 64/2016 г.), Постановление на Министерския съвет № 103 от 31.05.1993 г. за осъществяване на образователна дейност сред българите в чужбина (ПМС № 103/1993 г.) и Постановление на Министерския съвет № 228 от 20.05.1997 г. за приемане на граждани на Република Северна Македония за студенти в държавните висши училища на Република България (ПМС № 228/1997 г.).

Броят на приеманите за обучение студенти и докторанти е планиран по висши училища, професионални направления, специалности от регулираните професии, образователно-квалификационни степени и форми на обучение.

Предвижда се общият брой на приеманите студенти, за които държавата осигурява средства за издръжка на обучението през учебната 2024-2025 година да бъде увеличен спрямо миналогодишния с 365 места. Повече места в сравнение с учебната 2023-2024 година ще бъдат утвърдени в 30 професионални направления, като част от тях са: 7.5. Здравни грижи, 7.4. Обществено здраве, 1.1. Теория и управление на образованието, 6.1. Растениевъдство, 5.4. Енергетика, 5.9. Металургия, 9.1. Национална сигурност, 9.2. Военно дело и други. Намаление на местата в сравнение с учебната 2023-2024 година има в професионални направления 2.3. Философия, 3.9. Туризъм, 4.4. Науки за земята и други.

С предложения проект на акт се осигурява устойчивост на провежданата от Министерството на образованието и науката политика за повишаване качеството на висшето образование и постигане на съответствие с динамиката на трудовия пазар.

 


Дата на откриване: 16.5.2024 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 17.6.2024 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
06 юни 2024 г. 19:32:36 ч.
Aziti

Утвърждаване броя на приеманите, но и на завършващите

Нека да се утвърди и броя на завършващите обучение студенти и докторанти в държавните висши училища и научните организации. Нека да има зададен минимум брой отличници, като по този начин се гарантира предаването на знания и умения на идните поколения. Минимумът отличници на година да е процент от приетите, но и процент от персонала, който е платен от държавата, за да го обучава. Очаквани резултати - принудени да "произведат" И отличници, преподавателите сами ще повишат изискванията на входа към кандидатите и ще следят и ще повишат качеството на преподаването си. Бройката на отпадналите и отказалите се, както и на студентите с добри, средни и слаби могат да влизат в инструментариума за университетската оценка на нивото на образоване, на преподаване, но и на подбор. Целта е приемането на студенти да се ограничи от страна на университетите, защото те, университетите, ще бъдат наказвани за това, че взимат пари да обучават студенти, за които предварително се знае, че не могат и няма да завършат.

11 юни 2024 г. 13:50:14 ч.
Hristo Mihailov

СТАНОВИЩЕ От доц. д-р Христо Михайлов – Ректор на Лесотехническия университет

За учебната 2024/2025 г., Лесотехническият Университет заявява прием държавна поръчка по специалността «Алтернативен туризъм» за ОКС «Бакалавър» - 25 бр. студенти и по специалността «Управление на алтернативния туризъм» ОКС «Магистър»  - 5 бр.студенти. Мотивите за искането за прием на студенти, държавна поръчка, са следните

  1. По рейтинговата система на Р България за 2023 г. (https://rsvu.mon.bg) от 10 ВУ, в които се обучават студенти в ПН 3.9.  Туризъм, ЛТУ е на 3-то място.
  2. На туристическия пазар България са позиционирани редица потребители на кадри по алтернативен туризъм – 6 държавни горски предприятия, 30 държавни ловни стопанства, множество ловно-рибарски дружества, риболовни клубове, 3 национални и 11 природни парка, общинските структури и администрации. Всички те за сега са слабо конкурентни на европейския и световен туристически пазар поради липса на специализирани кадри по алтернативен туризъм. На тези нужди може да се отговори с подготовката на специалисти по алтернативен туризъм само и единствено в ЛТУ.
  3. Уникалността във фундаменталната подготовка се постига с изучаване на задължителните и традиционни основополагащи дисциплини, както и на избираемите дисциплини, които осигуряват специфични знания и компетентности, които им позволяват да се реализират успешно в сферата на различните форми на алтернативен туризъм. Спецификата на обучението създава условия за изграждане на компетенции за преодоляване на проблемите при взаимодействието на туристическата индустрия с околната среда, като акцентира върху природния потенциал на различни туристически дестинации и обекти.
  4. Обучението в  2 те учебно-опитни горски стопанства /УОГС/ на ЛТУ – в Юндола и в Бързия, които са единствени по рода си в България,са база, в която студентите по «Алтернативен туризъм» провеждат своите практически занятия. В тези стопанства са обособени и учебни зали, които се ползват при обучението по ловен, риболовен и екотуризъм. Прилежащите територии се използват за демонстрационни маршрути за горски туризъм. Тези бази разполагат с хотелска част, което подпомага провеждането на 30 ч. от учебния план в практическо обучение по хотелиерска и ресторантьорска дейност.
  5. Съгласно стратегическите цели, чрез обучението по АТ се развива устойчивото управление на туризма, чрез преодоляване на сезонния характер на предоставяните туристически услуги, стимулира се позиционирането на туристически продукти, характерни с продуктова специализация, отговаряща на пазарните тенденции в туристическия сектор, както на България, така и в европейски мащаб. Както е заложено в Стратегията за устойчиво развитие на туризма в България 2014-2030, чрез създаването на кадри в сферата на алтернативния туризъм, Лесотехническия университет участва в развитието на пазара на труда чрез повишаване квалификацията, производителността и адаптивността на работната сила. Чрез реализацията на специалистите по Алтернативен туризъм  в страната се стимулира регионалната трайна работна заетост.
  6. Основният акцент в обучението по Алтернативен туризъм в Лесотехническия университет и в акредитираните учебни програми е свързан пряко със специализирани видове туризъм - балнео (медикъл спа), спа и уелнес, културен (във всичките му форми - исторически, археологичен, етнографски), еко и селски туризъм, ловен и риболовен, и др. Завършилите студенти в ОКС «Магистър» могат да управляват малки и средни предприятия от туристическия бранш, да участват в органите за управление на търговски дружества от отрасъл туризъм, да участват в органите за управление на търговски дружества от публичния сектор на туризма; да работят като консултанти и организатори в областта на алтернативния (ловен, риболовен, горски, еко-, виртуален, здравен, балнео- и СПА) туризъм и във фирми, развиващи туроператорска дейност, с което допринасят за разширяване на възможните алтернативи на туризъм в България.

    Ръководството на Лесотехническия университет настоява да бъдат утвърдени за прием държавна поръчка по специалността «Алтернативен туризъм» за ОКС «Бакалавър» - 25 бр. студенти и по специалността «Управление на алтернативния туризъм» в ОКС «Магистър» - 5 бр. студенти, като по този начин ще бъде запълнена една ниша на обучение във висшето ни образование на кадри с  голяма перспектива за реализация и с принос за още по-успешно развитие и позициониране у нас и на чуждия пазар на българския туристически сектор.

    ДОЦ. Д-Р ХРИСТО МИХАЙЛОВ  - Ректор на ЛТУ