Обществени консултации

Проект на наредба за допълнение на Наредба № 1 от 16.01.2020 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство по пневмология и фтизиатрия

Проектът на наредба за допълнение на Наредба № 1 от 16.01.2020 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство по пневмология и фтизиатрия (обн. в ДВ, бр. 8 от 2020 г., изм. и доп. бр. 66 от 2020 г., изм. бр. 93 от 2023 г.) е изготвен на основание чл. 259, ал. 1, т. 4 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина

Медицинската специалност „Пневмология и фтизиатрия“ обхваща познанията, техническите умения и преценки, необходими за адекватна диагностика и лечение на всички пациенти с белодробни заболявания. Пневмологията и фтизиатрията изучава етиологията, патогенезата и клиничната  изява  на болестите на дихателната система,  разработва методи за тяхната диагноза, лечение и профилактика. Болестите на белите дробове заемат първо място в общата заболеваемост и са сред водещите причини за смърт. В областта на пневмологията и фтизиатрията се включват дейности за ограничаване разпространението на белодробните болести и туберкулозата.

Причините за разработване на проекта на наредба за допълнение на Наредба № 1 от 16.01.2020 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство по пневмология и фтизиатрия са свързани с необходимостта от създаване на конкретни текстове в ръководството, предвиждащи приложимите лекарствени терапии при заболяването туберкулоза, както и при белодробната болест, причинена от нетуберкулозни микобактерии.

С проекта на наредба за допълнение на Наредба № 1 от 16.01.2020 г. се цели да се актуализира правната регламентация на терапевтичния подход при лечение на белодробните  заболявания – туберкулоза и белодробна болест, причинена от нетуберкулозни микобактерии.

Резултатите от прилагането на фармако-терапевтично ръководство са свързани с постигане на най-важната цел – осигуряване на пациентите високо качество на лечение чрез прилагане на единни и обосновани принципи, правила и критерии за предписването и прилагането на лекарствени  продукти в обхвата на медицинската специалност „Пневмология и фтизиатрия“ и единни качествени и количествени показатели за ефективността на прилаганата терапия.

Адрес за изпращане на становища и предложения: office@ncpr.bg

 


Дата на откриване: 15.5.2024 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 13.6.2024 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари